Facebook Statistics

Systém finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka

04-08-2014
Materiál bol schválený vládou SR dňa 2. júla 2014 (uznesenie č. 327/2014)

Systém finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu

04-08-2014
Materiál bol schválený vládou SR dňa 2. júla 2014 (uznesenie č. 328/2014)

Aktualizácia systému finančného riadenia EPFRV 2.3

09-03-2012
schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1071 z 12. decembra 2007 v znení verzie 2.2 zo 16. decembra 2011
Oznámenie

21-07-2011
Dňa 19.7.2011 uverejnila Európska komisia v Úradnom vestníku Európskej únie Výzvu na predkladanie návrhov...


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood