Facebook Statistics

Výberové konanie

Informácia k výberovému konaniu na funkciu riaditeľa Hydromeliorácie, štátny podnik

20-07-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky týmto oznamuje, že výberové konanie na funkciu riaditeľa Hydromeliorácie, štátny podnik sa uskutoční dňa 27. júla 2022 od 08.00 hod., verejné vypočutie uchádzačov bude prebiehať od 10.00 hod. v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, v zasadacej miestnosti č. dv. 161 na 1. poschodí. Verejného vypočutia sa môže zúčastniť odborná i laická verejnosť podľa kapacitných možností služobného úradu. Verejnosť môže tiež sledovať živé vysielanie z verejného vypočutia uchádzačov na facebookovej stránke Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a položiť uchádzačom otázky prostredníctvom aplikácie Slido.com. Prístupové kódy pre položenie otázok uchádzačom budú zverejnené pred začiatkom verejného vypočutia. Otázky musia byť v súlade s pravidlami slušnosti a dodržiavania etiky.

Zoznam členov výberovej komisie

Zoznam uchádzačov

Mgr. Michal Kapusta
​Ing. Marián Šulák