Facebook Statistics

Výberové konanie

Informácia k výberovému konaniu na funkciu riaditeľa Závodisko, š.p.

21-06-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky týmto oznamuje, že výberové konanie na funkciu riaditeľa Závodisko, š.p. sa uskutoční dňa 27. júna 2022 od 08.00 hod., verejné vypočutie uchádzača bude prebiehať od 10.00 hod. v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, v zasadacej miestnosti č. dv. 161 na 1. poschodí. Verejného vypočutia sa môže zúčastniť odborná i laická verejnosť podľa kapacitných možností služobného úradu. Verejnosť môže tiež sledovať živé vysielanie z verejného vypočutia uchádzačov na facebookovej stránke Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a položiť uchádzačovi otázky prostredníctvom aplikácie Slido.com.  Prístupové kódy pre položenie otázok uchádzačovi budú zverejnené pred začiatkom verejného vypočutia. Otázky musia byť v súlade s pravidlami slušnosti a dodržiavania etiky.

Zoznam členov výberovej komisie

Zoznam uchádzačov na výberové konanie na funkciu riaditeľa Závodisko, š.p.

Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bola doručená v stanovenom termíne jedna žiadosť a prihláška uchádzača o zaradenie do výberového konania. Dňa 13. júna 2022 sa uskutočnilo úvodné rokovanie členov výberovej komisie za účelom administratívnej kontroly doručených žiadostí – prihlášok uchádzačov. Výberová komisia na svojom rokovaní po kontrole doručenej žiadosti od uchádzača skonštatovala splnenie predpokladov a uvedený uchádzač bude pozvaný na výberové konanie: