Facebook Statistics
Značka Kvality

Informácia o dovozoch rezaných kvetov - Orchideách

18-03-2010

Rozvoj turizmu so sebou prináša pre poľnohospodárstvo členských krajín EÚ aj niektoré riziká v podobe možného zavlečenia a následného rozšírenia niektorých škodlivých organizmov.

Rakúsky fytosanitárny úrad poukázal na skutočnosť, že slovenskí, českí a maďarskí  turisti, ktorí na svoje cesty využívajú letisko vo Schwechate, často dovážajú z Thajska, Malajzie alebo zo Singapuru rezané kvety – orchidee bez rastlinolekárskeho osvedčenia (fytocertifikátu) potvrdujúceho, že rastliny pochádzajú z krajiny bez výskytu strapky Thrips palmi alebo, bezprostredne pred vývozom podstúpili kontrolu zdravotného stavu a nezistil sa výskyt uvedenej strapky.

V  prípade dovozu rezaných orchideí bez uvedeného raslinolekárskeho osvedčenia horzí riziko rozšírenia strapiek Thrips palmi, ktoré sú nebezpečným škodlivým organizmom pre poľnohospodársku produkciu v Európskej únii.

Strapky Thrips palmi sú hmyzom o veľkosti cca 1,3 milimetra, ťažko viditeľné voľným okom, ale aj napriek tomu môžu spôsobiť vážne hospodárske škody vzhľadom na to, že napádajú množstvo iných hostiteľských rastlín.

S cieľom zabrániť možnému rozšíreniu tohto škodcu prijal rakúsky fytosanitárny úrad opatrenia, na základe ktorých je na letisku Schwechat možné zabaviť dovezené rezané orchidee pôvodom z Thajska, Malajzie a Singapuru, ktoré nesprevádza rastlinolekárske osvedčenie z krajiny ich pôvodu.

Slovenská republika v zmysle Rozhodnutia Komisie č. 1998/109/ES z 2. februára 1998, ktoré je záväzné pre fyzické a právnické osoby, prijala Opatrenie ÚKSÚP číslo 1018/OOR/2006, podľa ktorého rezané kvety orchideí (Orchideaceae) musia byť pri dovoze z Thajska na územie Európskeho Spoločenstva sprevádzané rastlinolekárskym osvedčením (fytocertifikátom), vydaným v Thajsku a prehliadnuté príslušnými úradnými orgánmi členského štátu, do ktorého sa tento rastlinný materiál dováža.

Uvedenú informáciu dávame do pozornosti širokej verejnosti s cieľom predchádzať problémom a nedorozumeniam po návrate z uvedených východoázijských krajín.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood