Facebook Statistics

Informácia o vývoji obchodu Slovenskej republiky s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami za rok 2016

26-04-2017

Dňa 26.4.2017 ministerstvo v časti Potravinárstvo a obchod/obchod/Štatistika obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami/dokumenty ako aj na banneri „PODPORA EXPORTU“ v časti  „Informácie o vývoze a možnostiach jeho podpory“  bola zverejnená pravidelná štvrťročná Informácia o vývoji obchodu Slovenskej republiky s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami za rok 2016.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood