Facebook Statistics

Informácia o výzve

05-11-2018

Dňa 31. 10. 2018 uverejnila Európska komisia v Úradnom vestníku Európskej únie Výzvu na predkladanie návrhov – Podpora informačných opatrení týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na rok 2019 (2018/C 395/03)

Výzva na predkladanie návrhov:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/395/03&from=SK


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood