Facebook Statistics
Značka Kvality

Súpis majetku

Informácie o prevode alebo prechode majetku MP SR

06-02-2006

Ministerstvo pôdohospodárstva SR pred 2. januárom 2006 nepreviedlo majetok vo vlastníctve štátu do vlastníctva fyzickej alebo právnickej osoby, ktorého nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy.

Pred 2. januárom 2006 bol podaný návrh na prevod 1284/10000 nehnuteľného majetku v katastrálnom území Lučenec. Hodnota prevádzanej nehnuteľnosti je vo výške 462 240,- Sk pre s.r.o. FLOS SLOVAKIA, IČO: 36018121, DIČ: 36018121/664 so sídlom v Lučenci na ul. Ľudmily Podjavorinskej 19/A. Kupujúci je vlastníkom 8 716/10 000 uvedenej nehnuteľnosti.

Informácie v prípade každej zmeny sa budú aktualizovať.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood