Facebook Statistics
Značka Kvality

Informácie požadované v dokumentácii pri dovoze vysokorizikových rastlín a rastlinných produktov

06-11-2018

V článku 42 nového nariadenia EP a Rady EÚ 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín sa zavádza koncepcia „vysokorizikových rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov" vo vzťahu k riziku ohrozenia škodcami na území EÚ.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) definoval požadované informácie a na žiadosť Európskej komisie. Úrad EFSA vypracoval formát na prípravu a predloženie technickej dokumentácie z tretích krajín na podporu dovozu vysokorizikových rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov podľa čl. 42 ods. 5 nariadenia EP a rady EÚ 2016/2031. Návrh technickej správy bol zaslaný na pripomienkovanie vedeckej sieti EFSA pre hodnotenie rizika v oblasti zdravia rastlín.

Cieľom predloženej technickej správy je poskytnúť žiadateľom informácie o nutnom rozsahu technickej dokumentácie, ktorý potrebuje úrad EFSA na vykonanie hodnotenia komoditného rizika. Požadované informácie sa týkajú:

  1. komodít (charakterizácia výrobku a opis výrobného procesu)
  2. škodcov, ktoré sú potenciálne spojené s komoditou vo exportujúcej krajine
  3. údaje o fytosanitárnych opatreniach a inšpekciách zameraných na zmiernenie rizika.

Správa tiež uvádza pokyny ako majú byť tieto informácie prezentované.

Celé znenie správy nájdete na webovom sídle úradu EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood