Facebook Statistics

Priebežná správa revízie výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka

21-04-2021
Inštitút pôdohospodárskej politiky MPRV SR spolu s Útvarom hodnoty za peniaze MF SR pripravili priebežnú správu revízie výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Záverečná správa revízie výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka

21-04-2021
Inštitút pôdohospodárskej politiky MPRV SR spolu s Útvarom hodnoty za peniaze MF SR pripravili záverečnú správu revízie výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood