Facebook Statistics
Značka Kvality

Inštrukcie pre MAS k predkladaniu dokumentov na RO pre IROP

30-06-2020

RO pre IROP za účelom zefektívnenia procesov žiada všetky MAS, aby pri predkladaní a zasielaní dokumentov na [email protected] uvádzali v predmete a v texte správy nasledovné informácie:

  1. Predloženie prvého návrhu Výzvy na predkladanie ŽoPr na schválenie na RO pre IROP  – žiadame MAS uviesť v predmete správy „Prvý návrh výzvy k aktivite ... s kódom....“   (označenie aktivity a kód výzvy žiadame uviesť aj v texte správy)
  2. Predloženie finálneho návrhu Výzvy na predkladanie ŽoPr na schválenie na RO pre IROP, a to po zapracovaní všetkých pripomienok vznesených zo strany zamestnancov RO pre IROP vykonávajúcich kontrolu návrhu výzvy (pričom samotné pripomienkovanie prebieha prostredníctvom emailových schránok zamestnancov RO pre IROP) - žiadame MAS uviesť v predmete správy „Finálny návrh výzvy k aktivite ... s kódom....“ (číslo aktivity a kód výzvy žiadame uviesť aj v texte správy)
  3. Predloženie návrhu Aktualizácie výzvy na predkladanie ŽoPr na schválenie na RO pre IROP  – žiadame MAS uviesť v predmete správy „Prvý návrh Aktualizácie výzvy k aktivite ... s kódom....“ (označenie aktivity a kód výzvy žiadame uviesť aj v texte správy)
  4. Predloženie finálneho návrhu Aktualizácie výzvy na predkladanie ŽoPr na schválenie na RO pre IROP, a to  po zapracovaní všetkých pripomienok vznesených zo strany zamestnancov RO pre IROP vykonávajúcich kontrolu návrhu Aktualizácie výzvy (pričom pripomienkovanie prebieha prostredníctvom emailových schránok zamestnancov RO pre IROP) – žiadame MAS uviesť v predmete správy „Finálny návrh Aktualizácie výzvy k aktivite ... s kódom....“ (označenie aktivity a kód výzvy žiadame uviesť aj v texte správy)
  5. Požiadanie o priradenie odborných hodnotiteľov na hodnotenie ŽoPr – žiadame MAS uviesť v predmete správy „Žiadosť o priradenie odborných hodnotiteľov – aktivita ...., výzva s kódom ....“  (v texte správy žiadame uviesť informácie v rozsahu definovaným v Implementačnom modeli CLLD, a to: Aktivita, kód výzvy, územie, uzatváracie kolo, počet prijatých žiadostí)
  6. Predloženie otázky  - žiadame MAS uviesť v predmete správy „Otázka/Otázky k.......“ (stručne zadefinovať aktivitu, proces, výzvu/konkrétnu časť výzvy atď.)
  7. V prípade zaslania komprimovaného súboru žiadame MAS použiť formát .zip

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood