Facebook Statistics
Značka Kvality

Je DPH oprávnený výdavok?

15-06-2010
V súlade s Koncepciou systému finančného riadenia štrukturálnych fondov je DPH oprávnený výdavok pre žiadateľov, ktorí nie sú platcami DPH. DPH sa prepláca len z oprávnených výdavkov projektu. Pre verejný sektor sa prepláca DPH z prostriedkov ES a z prostriedkov ŠR. To znamená, že v rámci spolufinancovania z vlastných zdrojov (5 percentné spolufinancovanie) musí príjemca platiť aj DPH.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood