Facebook Statistics
Značka Kvality

Je možné s niekým osobne prekonzultovať vhodnosť projektu?

15-06-2010

RO JPD 2 odporúča žiadateľom, aby najneskôr pred podaním dokumentácie žiadosti prišli svoj návrh prekonzultovať s pracovníkmi riadiaceho orgánu, resp. informačných centier prvého kontaktu (Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Regionálna rozvojová agentúra Záhorie). Vyhnú sa tak problémom, ktoré môžu vzniknúť po podaní dokumentácie žiadosti, a ktoré by už v procese hodnotenia nebolo možné odstrániť a z tohto dôvodu by ich žiadosť musela byť navrhnutá výberovej komisii na zamietnutie.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR pripravilo pre verejnosť informačné dni o programe Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 2. Komplexné informácie o jednotlivých výzvach k JPD 2 môžu žiadatelia osobne získať každý utorok a štvrtok v čase od 9.00 do 12.00 hod. Žiadatelia sú povinní zahlásiť sa na recepcii MVRR SR (1. poschodie), ktorá žiadateľa ohlási RO. RO JPD 2 žiada, aby sa žiadatelia dostavili na informačné dni už s konkrétnym projektovým zámerom.

Žiadatelia môžu svoje otázky naďalej posielať priamo riadiacemu orgánu. Musia ich formulovať písomne listom alebo posielať e-mailom na adresu [email protected]. RO neposkytuje odpovede telefonicky, ale žiadateľom zasiela odpoveď v písomnej forme.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood