Facebook Statistics
Značka Kvality

Je možné v rámci opatrenia 1.5. Obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedičstva žiadať finančný príspevok na rekonštrukciu budovy, ktorá síce nie je v zozname národných kultúrnych pamiatok, ale podľa zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu

15-06-2010

V rámci 2. výzvy vyhláseného dňa 29.6.2005 je možná podpora rekonštrukcie a výstavby nových kultúrnych zariadení a ich okolia, podpora rekonštrukcie a modernizácie budov a objektov historického, kultúrneho a národného významu a úprava ich okolia. Za objekty historického, kultúrneho a národného významu sa podľa zákona NR SR č. 49 /2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu považujú len tie, ktoré sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (opatrenie 1.5., aktivita 3).


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood