Facebook Statistics

Je oprávneným výdavkom tendrová dokumentácia na verejné obstarávanie?

15-06-2010
Áno. Výdavky na tendrovú dokumentácie na verejné obstarávanie sú oprávneným nákladom do výšky 8%z celkových oprávnených nákladov projektu za podmienky, že verejné obstarávanie bolo zrealizované v súlade s platnou legislatívou a projekt bol schválený. Ak verejné obstarávanie realizuje osoba spôsobilá na verejné obstarávanie, ktorá je zamestnancom organizácie žiadateľa, nie sú náklady súvisiace so mzdou tejto osoby oprávnené.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood