Facebook Statistics
Značka Kvality

Kategorizácia škodcu Acrobasis pirivorella

06-11-2018

Európska komisia požiadala Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) o kategorizáciu škodcu Acrobasis pirivorella (Lepidoptera: Pyralidae). Škodca je monofágna mora, ktorej larvy sa výlučne živia na vyvíjajúcich sa púčikoch, kvetoch a plodoch pestovaných a divých druhov Pyrus spp.

Na identifikáciu Acrobasis pirivorella (A. pirivorella j) existujú spoľahlivé metódy.

A. pirivorella sa vyskytuje iba v severovýchodnej Ázii, kde spôsobuje významné škody na pestovaných hruškách. V EÚ je škodca regulovaný smernicou Rady 2000/29/ES, v ktorej je uvedený v prílohe IIAI. A. pirivorella nikdy nebol hlásený prostredníctvom Europhyt. Plody a rezané vetvy Pyrus spp. predstavujú otvorené cesty na prenos škodcu. K usídleniu a šíreniu škodcu v EÚ prispievajú biotické a abiotické podmienky. Pri usídlení A. pirivorella sa očakáva negatívny dopad na hrušky.

A. pirivorella spĺňa kritériá na posúdenie ako potenciálny karanténny škodca v EÚ (v EÚ sa nevyskytuje, no existujú potenciálne cesty prenosu a jeho usídlenie by malo ekonomický dopad).

Vzhľadom na to, že v EÚ nie je známy výskyt A. pirivorella, tento škodca nespĺňa niektoré kritériá požadované pre status regulovaného nekaranténneho škodcu (RNQP).

Celé znenie správy nájdete na webovom sídle EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood