Facebook Statistics
Značka Kvality

Kategorizácia škodcu Arceuthobium spp. (druhy nepochádzajúce z EÚ)

25-07-2018

V nadväznosti na žiadosť Európskej komisie vykonal EFSA Panel pre zdravie rastlín (PLH) kategorizáciu škodcu Arceuthobium spp. (druhy nepochádzajúce z EÚ), dobre definovanú a rozlíšiteľnú skupinu parazitických rastlinných druhov čeľade Viscaceae, známej aj ako trpaslíkové imelo (dwarf misteltoe). Ide o kvitnúce rastliny, ktoré parazitujú na širokej škále ihličnanov z čeľade borovicovité (Pinaceae) a cyprusovité (Cupressaceae). Druhy Arceuthobium sú regulované Smernicou Rady 2000/29/ES (Príloha IAI) ako škodlivé organizmy, ktorých zavedenie na územie EÚ je zakázané. Mnohé druhy Arceuthobium sú popísané a známe, pričom väčšina pochádza zo severozápadného Mexika a západných USA. Iba dva druhy Arceuthobium pochádzajú z územia EÚ (Arceuthobium azoricum a Arceuthobium oxycedrum), ktoré nie sú súčasťou tejto kategorizácie škodcu. Hostiteľskými rastlinami druhov Arceuthobium, sú druhy rodov Abies, Cupressus, Juniperus, Larix, Picea, Pinus, Pseudotsuga a Tsuga. Väčšina druhov Arceuthobium spp. môže parazitovať na viac ako jednom druhu ihličnanu. „Dwarf misteltoe“ môžu byť zanesené do EÚ prostredníctvom hostiteľských rastlín určených na výsadbu, ale tieto spôsoby prenosu sú uzavreté. Mohli by sa ľahko rozšíriť v EÚ, nakoľko hostiteľské rastliny sú rozšírené a klimatické podmienky sú priaznivé. Mohli by sa rozšíriť ľudskou činnosťou, ako presunom hostiteľských rastlín určených na výsadbu, avšak šíriť by sa dokázali aj prirodzenou cestou. V prípade, že by sa do EÚ dostali druhy imela nepochádzajúceho z EÚ, malo by to vplyv na ihličnaté lesy, plantáže, okrasné stromy a škôlky. Hlavné neistoty sa týkajú (i) presnej distribúcie Arceuthobium spp. a rozsahu hostiteľských rastlín, na ktorých by druhy Arceuthobium spp. mohli parazitovať a ii) úrovne náchylnosti ihličnanov pochádzajúcich z Európy na Arceuthobium spp.. Pre Arceuthobium spp. (ktoré nepochádzajú z EÚ) ako skupinu organizmov, boli po posúdení Panelom PLH splnené kritériá na zaradenie do kategórie ako potenciálny karanténny škodca, zatiaľ čo u regulovaných nekaranténnych škodcov nie je splnené kritérium prítomnosti škodcov v EÚ.

Celé stanovisko nájdete na webovom sídle EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5384

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood