Facebook Statistics
Značka Kvality

Kategorizácia škodcu Conotrachelus nenuphar

06-11-2018

Panel PLH Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) vykonal kategorizáciu škodcu Conotrachelus nenuphar (Herbst) (Coleoptera: Curculionidae). Conotrachelus nenuphar  (C. nenuphar) je dobre definovaný druh. V USA a Kanade je považovaný za vážneho škodcu kôstkového a jadrového ovocia, kde sa tiež živí na ďalších hostiteľoch, vrátane mäkkého ovocia (napr. Ribes, Fragaria) a divých rastlín (napr. Crataegus).

Dospelé jedince, ktoré nevedia dobre lietať, sa kŕmia jemnými vetvičkami, pukmi kvetov a listami. Samičky kladú vajíčka do hostiteľského ovocia. Ak sú vajíčka nakladené do mladého ovocia, znižuje sa jeho výnos. Kladenie vajíčok do staršieho ovocia spôsobuje poškodenie povrchu plodov, vedie k deformovaniu ovocia a tak k zníženiu jeho predajnosti. Larvy sa vyvíjajú v hostiteľskom ovocí, ale kuklia sa v pôde. Dospelé jedince prežívajú v opadanom lístí.

Nie je známy výskyt C. nenuphar v EÚ. Škodca je uvedený v Prílohe IAI smernice Rady 2000/29/ES. Ovocie, napadnuté škodcom krátko pred zberom a pôda s opadaným lístím, ktorá je dodávaná spolu s rastlinami na sadenie, by mohla predstavovať cestu prenosu škodcu do EÚ. C. nenuphar má potenciál sa v rámci EÚ usídliť vzhľadom na:

  1. podobné klimatické podmienky Severnej Ameriky a Európy
  2. veľkej miere výskytu hostiteľských v rámci EÚ

V Severnej Amerike sa vyskytujú 1-2 generácie škodcu ročne, podobne by sa to očakávalo pri usídlení škodcu v EÚ. Negatívny vplyv škodu sa očakáva napr. na Prunus spp. a jablká. Sú k dispozícii fytosanitárne opatrenia na zníženie pravdepodobnosti zavlečenia tohto škodcu. C. nenuphar spĺňa kritériá na posúdenie ako potenciálny karanténny škodca v EÚ, ale nespĺňa všetky kritériá požadované pre status regulovaného nekaranténneho škodcu (RNQP).

Celé znenie správy nájdete na webovom sídle EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood