Facebook Statistics
Značka Kvality

Kategorizácia škodcu Sternochetus mangiferae

05-11-2018

Európska komisia požiadala úrad EFSA, aby vykonal kategorizáciu škodcu Sternochetus mangiferae (Rad: Coleoptera; Čeľaď: Curculionidae), monofágneho škodcu, ktorého larvy sa výlučne živia semenami manga, zatiaľ čo dospelí jedinci sa kŕmia listami manga. S. mangiferae je druh, pre ktorý existujú spoľahlivé metódy identifikácie. V EÚ je regulovaný smernicou Rady 2000/29/ES, v rámci ktorej je v prílohe IIB definovaný ako škodlivý organizmus, ktorého zavlečenie do chránených oblastí EÚ (Alentejo, Algarve a Madeira v Portugalsku a Granada a Malaga v Španielsku) je zakázané. S. mangiferae pochádza z juhovýchodnej Ázie a rozšíril sa do ďalších oblastí pestovania manga v Afrike, Južnej Amerike a Oceánii, čo spôsobilo významné škody. Larvy S. mangiferae boli niekoľkokrát detekované v mangu dovezeného do EÚ. V roku 2013 bolo v Španielsku preukázané rozšírenie v jednej z chránených oblastí. Prijatými oficiálnymi opatreniami bola dosiahnutá eradikácia, ktorá bola oficiálne deklarovaná v januári 2018. Panel EFSA pre zdravie rastlín dospel k záveru, že S. mangiferae by sa mohol znova usídliť a rozšíriť v oblastiach pestovania manga v južných častiach EÚ. Berúc do úvahy kritériá, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti úradu EFSA na posúdenie statusu potenciálneho karanténneho škodcu v Únii alebo potenciálneho regulovaného nekaranténneho škodcu, S. mangiferae spĺňa bez akýchkoľvek pochybností kritériá na zaradenie ako potenciálneho karanténneho škodcu, nakoľko v EÚ sa nevyskytuje, ale existujú potenciálne spôsoby jeho zavlečenia na územie EÚ a jeho usídlenie by malo ekonomický dopad. Kritériá na zaradenie S. mangiferae ako regulovaného nekaranténneho škodcu EÚ a potenciálneho karanténneho škodcu chránenej oblasti nie sú splnené.

Celé stanovisko je dostupné na webovom sídle EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5439   


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood