Facebook Statistics
Značka Kvality

Koľko projektov môže k jednej výzve podať jeden žiadateľ?

15-06-2010
Teoreticky je možné, aby žiadateľ k jednej výzve podal i viac projektov, avšak základnou myšlienkou štrukturálnych fondov je vyvážený regionálny rozvoj. Ak by jeden žiadateľ predložil veľké množstvo projektov, tento princíp by bol narušený. Môže to viesť k tomu, že ostatné projekty nebudú schválené s odvolaním sa na tento princíp. Riadiaci orgán pre OPZI počas negociácií s Európskou komisiou jednoznačne musel definovať priority. Zo strany EK bolo zdôrazňované, že štrukturálne fondy EÚ nie sú tzv. „nákupnou listinou“, čo je pri predkladaní projektov potrebné mať na zreteli.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood