Facebook Statistics
Značka Kvality

Konferencia ONE 2022: O rok neskôr

26-06-2023

zdroj: EFSA​

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a ďalšie agentúry EÚ pôsobiace v oblasti zdravia a životného prostredia sa dohodli na ďalekosiahlom rámci na uprednostňovanie prístupu „One Health“ vo svojej práci.

Úrad EFSA a ostatné agentúry vymedzili rozsah a ciele svojho partnerstva v dokumente, ktorý bol uverejnený ako súčasť novej medziagentúrnej pracovnej skupiny. Táto spolupráca prichádza pri príležitosti osláv prvého výročia konferencie ONE 2022, štvordňového podujatia, ktoré organizoval úrad EFSA spolu s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), Európskou chemickou agentúrou (ECHA), Európskou environmentálnou agentúrou (EEA), Európskou agentúrou pre lieky (EMA) a Spoločným výskumným centrom Európskej komisie (JRC).

V nadväznosti na odporúčania konferencie ONE zriadil úrad EFSA a jeho sesterské agentúry medzirezortnú pracovnú skupinu „One Health“. Nová pracovná skupina bude pomáhať koordinovať prácu a priority týchto agentúr, definovať výskumné potreby a poskytovať fórum pre zapojenie zainteresovaných strán, pričom bude popredné miesto v ich strategickom myslení bude mať princíp „One Health“.

Kľúčové informácie o konferencii budú presunuté na webovú stránku úradu EFSA, pričom webová stránke konferencie ONE už od 1. júla 2023 nebude aktívna.

Viac informácií o výsledkoch konferencie ONE 2022, vrátane niektorých jej tematických zasadnutí je k dispozícii v týchto recenzovaných článkoch:

Chcete sa dozvedieť viac o vedeckých poznatkoch o bezpečných potravinách? Potom si neváhajte vypočuť podcasty „Science on the menu“, ktoré vydáva úrad EFSA. Viac informácií na webovej stránke MPRV SR alebo na webovej stránke úradu EFSA


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood