Facebook Statistics
Značka Kvality

Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe (FOREST EUROPE)

23-01-2014

Slovenská republika prevzala predsedníctvo v procese FOREST EUROPE

Od januára 2014 sa Slovenská republika stala jednou z dvoch krajín, ktoré predsedajú politickému procesu Konferencií ministrov o ochrane lesov v Európe. Proces je v súčasnosti známy pod označením FOREST EUROPE a ide o jeden z najvýznamnejších medzivládnych procesov v Európe, ktoré sa primárne zaoberajú otázkami lesov a ich udržateľného obhospodarovania.

FOREST EUROPE je najvyšším politickým grémiom európskych ministrov zodpovedných za lesné hospodárstvo. Ide o celoeurópsky medzivládny proces, ktorého základným cieľom je podpora realizácie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v tomto geopolitickom regióne. V rámci ministerského procesu sú prijímané politické rozhodnutia o strategickom smerovaní lesníctva v Európe.

Európski ministri zodpovední za lesné hospodárstvo prijali od vzniku procesu v roku 1990 celkovo 19 rezolúcií, ktoré obsahujú politické záväzky týkajúce sa lesov, ich trvalo udržateľného obhospodarovania a lesného hospodárstva. Proces sa v priebehu posledných dvadsiatich rokov zaoberal otázkou všeobecného pochopenia a vypracovaním politického rámca pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov v celoeurópskom regióne. Politické záväzky prijaté týmto ministerským procesom mali pozitívny vplyv na tvorbu a implementáciu príslušných politík v tomto regióne.

Ministerský proces v súčasnosti zahŕňa celkovo 46 európskych krajín a Európsku úniu, ktoré sú signatárskymi stranami. Okrem toho má v procese status pozorovateľa 11 mimoeurópskych krajín, ako aj viacero mimovládnych organizácií, medzivládnych organizácií, asociácií a zväzov vlastníkov lesov, spracovateľov dreva a iných subjektov zainteresovaných na využívaní lesov.

Slovenská republika má v rámci procesu FOREST EUROPE prominentné postavenie, pretože je od roku 2007 členskou krajinou tzv. hlavného koordinačného výboru. Tento výbor pozostáva z piatich krajín (v súčasnosti Španielsko, Slovenská republika, Nórsko, Nemecko a Turecko) a je riadiacim orgánom celého procesu. V zmysle súčasných pravidiel sa Slovenská republika od januára 2014 stala jednou z dvoch krajín, ktoré budú (spolu) predsedať procesu (spolu so Španielskom, Slovenská republika nahradila na poste spolupredsedu Nórsko).

Viac informácií o politickom procese je možné nájsť na webovej lokalite www.foresteurope.org.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood