Facebook Statistics

030 Oddelenie krízového riadenia

Michaela Hricková, Ing.
vedúca oddelenia
Telefón: 52961-769, 59266-158

Katarína Gaburová, Bc.
Telefón: 59266-156

Ľubomír Kozmel
Telefón: 59266-160

Ladislav Olekšák, Mgr.
Telefón: 59266-159


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood