Facebook Statistics

Ktoré náklady patria do nákladov na prípravu projektu?

15-06-2010

Náklady, ktoré predstavujú maximálne 10% celkových oprávnených nákladov projektu a vznikli po 1.5.2004 a pred oficiálnym začiatkom projektu zadefinovanom v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

  • Príprava plánov
  • Štúdie uskutočniteľnosti
  • Výskumy
  • Náklady na povolenia
  • Náklady spojené s prekladom žiadosti o NFP (oprávnené jazyky: maďarský, slovenský, anglický a ukrajinský)
  • Náklady súvisiace s organizovaním porád s projektovými partnermi a cestovné náklady, ak možno preukázať, že tieto náklady súvisia s prípravou projektových činností.

Náklady na prípravu musia byť uvedené v žiadosti a k žiadosti musia byť pripojené potrebné podporné dokumenty.