Facebook Statistics

Ktorým dňom začínajú byť náklady oprávnené? Dňom podania žiadosti, alebo dňom podpisu zmluvy?

15-06-2010

Verejný sektor

Obdobie oprávnenosti výdavkov na projekty zo strany konečných prijímateľov v skrátenom programovacom období 2004 – 2006 je ohraničené dátumami 1. január 2004 a 31. december 2008. Akékoľvek výdavky realizované konečnými prijímateľmi pred alebo po uvedenom období nemožno považovať za oprávnené.

Súkromný sektor

Oprávnenosť nákladov pre súkromný sektor vzniká po podaní žiadosti (teda deň po podaní žiadosti sú náklady oprávnené).


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood