Facebook Statistics
Značka Kvality

Medzi oprávnené náklady sme zahrnuli aj náklady na verejné obstarávanie. Ak by sme začali s realizáciou verejného obstarávania v predstihu, t.j. pred výsledkami schvaľovacieho precesu resp. pred podpisom zmluvy ak by bol projekt úspešný, budú náklady na v

15-06-2010
Náklady na VO, ktoré je nevyhnutné pre tvorbu finálneho dokumentu, v rámci opatrenia 3.3 Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky je možné zahrnúť medzi oprávnené náklady. Ak by sa tento proces začal pred podpisom zmluvy s úspešným žiadateľom, náklady budú hradené formou refundácie a nie predfinancovania.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood