Facebook Statistics

Podujatia

Medzinárodná konferencia „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2019“

17-01-2019

Ak Vás zaujíma téma ochrany lesa, zúčastnite sa 28. ročníka medzinárodnej konferencieAKTUÁLNE PROBLÉMY V OCHRANE LESA 2019“, ktorá sa bude konať v dňoch 31.1. – 1.2.2019 v kongresovom centre Kúpele Nový Smokovec, a.s.. Organizátormi sú Národné lesnícke centrum, Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Stredisko lesníckej ochranárskej služby , Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR; Sekcia integrovanej ochrany lesa Odboru lesníctva SAPV; Slovenská lesnícka spoločnosť ZSVTS a Slovenská lesnícka komora.

Cieľom konferencie je poskytnúť účastníkom aktuálne informácie o:

 • problémoch ochrany lesa tak, ako ich registrovala v uplynulom roku sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR a LOS Banská Štiavnica na Slovensku a porovnanie so situáciou v Českej republike a v Poľsku,
 • zdravotnom stave smrečín a borín a o opatreniach ochrany lesa,
 • kalamitnom premnožení mníšky veľkohlavej,
 • elektronizácii služieb LOS,
 • najnovších publikáciách LOS určených lesníckej prevádzke,
 • výsledkoch riešenia výskumných projektov:
  • APVV-14-0567 Informačný a varovný systém pre invázne organizmy v lesnom a urbánnom prostredí
  • APVV-15-0531 Webová GIS aplikácia pre monitoring výskytu škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska
  • APVV-15-0348 Nové metódy v integrovanej ochrane lesa zahŕňajúce využitie entomopatogénnych húb
  • APVV-16-0031 Výskum alternatívnych metód ochrany ihličnatých sadeníc pred hmyzími škodcami
  • Výskum a vývoj na podporu konkurencieschopnosti slovenského lesníctva – SLOV-LES, projekt financovaný z rozpočtovej kapitoly MPRV SR (prvok 08V0301)

Konferencia je určená širokému okruhu vlastníkov a užívateľov lesa, odborným lesným hospodárom, pracovníkom štátnej správy, školstva, lesníckych inštitúcií a ostatným záujemcom. Aktuálne informácie sú zverejňované na www.los.sk a https://www.facebook.com/losbstiavnica.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood