Facebook Statistics

Metodické usmernenie MP SR na poskytovanie finančných prostriedkov za znalecké posudky, geometrické plány, zjednodušené rozdeľovacie plány, registre a projekty pozemkových úprav č. 4902/2004-430 z 1.11.2004 – d o p l n e n i e č.1

11-06-2008

Metodické usmernenie MP SR č. 977/2005-430

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood