Facebook Statistics

Metodický pokyn o prevode majetku štátu v správe štátnych podnikov rezortu a Slovenského pozemkového fondu č. 2966/2006-420

28-04-2006

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydáva tento metodický pokyn na realizáciu § 45 a 45a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a § 34 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov pre Slovenský pozemkový fond pri prevode majetku štátu v obchodnej verejnej súťaži (ďalej len „súťaž“).

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

(1) Tento metodický pokyn zohľadňuje špecifiká a osobitosti poľnohospodárskej výroby a lesného hospodárstva, upravuje postup ministerstva pri predkladaní a posudzovaní žiadostí o prevod majetku štátnymi podnikmi a Slovenským pozemkovým fondom (ďalej len „pozemkový fond“) a určuje podmienky predaja majetku v správe pozemkového fondu, v súlade s ustanovením § 45 odsek 5) a § 45a odsek 1) a 2) zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a § 34 odsek 7 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

(2) Výnimky z ustanovení odsekov 1 až 4, § 45 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov môže povoliť vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na návrh Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorému žiadosť o udelenie výnimky predkladá ministerstvo v súlade so smernicou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. „V žiadosti podľa § 45 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov žiadateľ doloží doklady o spôsobe nadobudnutia majetku štátom uvedené v žiadosti a v špecifikácii HIM. Pokiaľ príslušný katastrálny úrad nevydá takéto doklady, bude stanovisko tohto úradu súčasťou spisového materiálu aj so zdôvodnením.“

Súhlas s odplatným prevodom hmotného investičného majetku a investícií v zostatkovej hodnote najviac 5 mil. Sk podľa § 45a ods. 1, 2 a 3 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov štátnym podnikom a pozemkovému fondu udeľuje ministerstvo.

Ministerstvo udeľuje súhlas štátnym podnikom na vklad do obchodnej spoločnosti najviac v hodnote 200 tisíc Sk v jednom kalendárnom roku. V ostatných prípadoch môže súhlas štátnym podnikom udeliť vláda na návrh Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorému žiadosť o udelenie výnimky predkladá ministerstvo v súlade so smernicou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky upravujúcou postup pri povoľovaní výnimiek podľa § 45 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

(3) Na prevod majetku v súťaži podľa § 34 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý spravuje pozemkový fond a o ktorý neprejavili záujem oprávnené osoby, vydáva predchádzajúci písomný súhlas ministerstvo, ktoré určuje podmienky súťaže.

Čl. 2

Základné kritériá na posúdenie prevodu majetku

Riaditeľ štátneho podniku predkladá žiadosť o udelenie výnimky na prevod majetku (ďalej len „žiadosť o udelenie výnimky“) alebo žiadosť o udelenie súhlasu na prevod majetku (ďalej len „žiadosť o udelenie súhlasu“) vtedy, ak ide o majetok štátu, ktorý sa stal pre podnikateľskú činnosť štátneho podniku nepotrebným a odpredaj tohto majetku nenaruší funkčnosť celého podniku alebo jeho časti. Riaditeľ pozemkového fondu predloží žiadosť o udelenie výnimky alebo žiadosť o udelenie súhlasu v prípade, ak sa jedná o majetok nepotrebný na poskytnutie reštitučných náhrad a iný majetok v jeho správe. Pred podaním žiadosti je potrebné posúdiť najmä

a) možnosti použitia majetku štátu na podnikateľskú činnosť štátneho podniku,

b) dopad odplatného prevodu majetku na hospodársku situáciu štátneho podniku,

c) dopad odplatného prevodu majetku na transformáciu,

d) možnosť plnenia reštitučných náhrad týmto majetkom,

e) vplyv režimu zdaňovania a celkové náklady na prípravu prevodu (znalecké posudky, geometrické plány a pod.).

Posúdené skutočnosti pod bodmi a), b), c), d), a e) budú uvedené v žiadosti.

Čl. 3

Žiadosť o udelenie výnimky a žiadosť o udelenie súhlasu

(1) Žiadosť o udelenie výnimky alebo žiadosť o udelenie súhlasu sa predkladá odboru právnemu a majetkových vzťahov ministerstva v dvoch vyhotoveniach vrátane príloh.

(2) Žiadosť o udelenie súhlasu s prevodom hnuteľného majetku v zostatkovej hodnote do 150 tis. Sk v správe štátneho podniku Lesy SR Banská Bystrica sa predkladá sekcii lesníckej ministerstva v jednom vyhotovení vrátane príloh.

(3) Žiadosť o udelenie výnimky alebo žiadosť o udelenie súhlasu obsahuje

a) odôvodnenie so zhodnotením vplyvu prevodu časti majetku na hospodárenie podniku ( odôvodniť nepotrebnosť alebo nemožnosť využívania nepotrebného majetku pri ďalšej činnosti štátneho podniku; v prípade vyžiadania odvetvovej sekcie alebo komisie aj zdokumentovať ekonomickú neefektívnosť, efektívnosť nákladov, uviesť výšku nájomného a podobne.“),

b) vymedzenie majetku navrhovaného na prevod; pri nehnuteľnostiach informáciu o spôsobe nadobudnutia majetku štátom a informáciu z výpisu katastra nehnuteľností 1), c) účel použitia finančných prostriedkov získaných prevodom majetku nad 5 mil. Sk zostatkovej hodnoty,

d) prehlásenie štatutárneho orgánu o prebytočnosti majetku,

e) prehlásenie štatutárneho orgánu o vylúčení možných reštitučných nárokov k predávanému majetku a nezáujme reštituentov o predmetný majetok,

f) identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby,

g) návrh kúpnej ceny, ak sa jedná o priamy predaj majetku obci podľa Čl. 4 odsek 4 písmeno k, odôvodniť návrh kúpnej ceny.

(4) Prílohu žiadosti tvorí

a) špecifikácia hmotného majetku, v ktorej budú údaje uvedené samostatne za každú budovu, pozemok, stroj alebo zariadenie; vzor špecifikácie s uvedením obsahu je uvedený v prílohe č. 1,

b) list vlastníctva (v čase podávania žiadosti nie starší ako tri mesiace) alebo výpis z pozemkovoknižnej vložky, identifikácia pozemkovoknižného stavu a snímka pozemkovej mapy alebo geometrický plán,

c) ocenenie hmotného investičného majetku vykonané oprávneným znalcom v súlade s platnými cenovými predpismi, pri drobnom hmotnom investičnom majetku zápisnica cenovej komisie menovanej riaditeľom štátneho podniku,

d) identifikačné údaje záujemcu o kúpu; u fyzickej osoby živnostenské oprávnenie, ak vykonáva živnosť a u právnickej osoby výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace, a to iba v prípade žiadosti o udelenie výnimky vládou,

e) nájomná zmluva a jej dodatky užívateľa rodinného domu s prílohou dokladu preukazujúceho trvalý pobyt,

f) doklad o vlastníctve preukazujúci nárok podľa čl. 4 ods. 4 písm. b), c) a d),

g) v prípade prevodu majetku štátu a vkladu majetku do majetku inej právnickej osoby povoľovaného vládou SR, žiadateľ predloží aj zmluvu o budúcej zmluve uzatvorenú medzi štátnym podnikom alebo pozemkovým fondom a nadobúdateľom majetku, v ktorej bude uvedené, že podmienkou na podpísanie zmluvy o prevode vlastníctva majetku alebo vkladu majetku do majetku inej právnickej osoby je povolenie výnimky vládou,

h) čestné prehlásenie záujemcu o kúpu majetku, že súhlasí s použitím jeho osobných údajov v konaní o prevode majetku, v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov,

i) pri priamom predaji súhlas kupujúceho s navrhovanou kúpnou cenou dohodou.

(5) Pri žiadosti o udelenie súhlasu na odplatný prevod zásob, drobného hmotného investičného majetku strojov, zariadení a motorových vozidiel a hmotného investičného majetku v nulovej zostatkovej hodnote okrem nehnuteľností sa prílohy podľa Čl. 3 ods. 4 písm. b), e) a f) nevyžadujú.

(6) Pri žiadosti o udelenie súhlasu alebo žiadosti o udelenie výnimky na vklad do obchodnej spoločnosti alebo odplatný prevod podielu alebo akcií predložia štátne podniky údaje a prílohy podľa odseku 3 a 4 len v rozsahu primeranom povahe veci; pri finančnom vklade výšku vkladu a údaje o obchodnej spoločnosti (spoločenská zmluva, výpis z obchodného registra, výška podielu v spoločnosti a pod.).

(7) Ak ministerstvu predkladá žiadosť o udelenie súhlasu alebo o udelenie výnimky pozemkový fond, uvedie v nej údaje podľa čl. 3 ods. 3 písm. b), c), e), a f) a priloží prílohy podľa čl. 3 ods. 4.
(1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

(8) Ak ministerstvu predkladá žiadosť o udelenie súhlasu podľa § 34 odsek 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov pozemkový fond, uvedie v nej údaje podľa Čl. 3 ods. 3 písm. b) a e) a predloží prílohy podľa čl. 3 ods. 4 písm. a), b) a c).

(9) Za správnosť a úplnosť údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách podľa čl. 3 ods. 3 a 4 zodpovedá štatutárny orgán predkladateľa.

Čl. 4

Výber záujemcu o odkúpenie prebytočného majetku

(1) Štátny podnik alebo pozemkový fond predloží žiadosť o udelenie súhlasu spolu s prílohami podľa článku 3 na ministerstvo pred začiatkom konania o prevode majetku, ešte pred vyhlásením súťaže. Žiadateľ navrhne v žiadosti podmienky a kritériá súťaže. Navrhne kúpnu cenu spolu za všetky predávané nehnuteľnosti, osobitne cenu za stavby, osobitne za pozemky. Cena za pozemky zostane v prípade opakovanej súťaže nezmenená.

(2) Rezortná privatizačná komisia ministerstva posúdi žiadosť o udelenie súhlasu štátneho podniku alebo pozemkového fondu okrem žiadosti podľa čl. 3 ods. 2.

(3) Po udelení súhlasu ministerstvom štátny podnik alebo pozemkový fond zrealizuje súťaž.

(4) Súťaž sa nevykonáva pri:

a) predaji rodinného domu vrátane pozemku pre nájomcu, v prípade, že sa predáva stavba bez pozemku, je potrebné v žiadosti uviesť informáciu, kto je vlastníkom pozemku pod stavbou a priľahlého pozemku – nádvoria. ( Pri priamom predaji budov a stavieb ich užívateľom – nájomcom, bude zapracovaná do udelených súhlasov MP SR podmienka s výhradou predkupného práva podľa § 602 ods. 1) Občianskeho zákonníka v prospech predávajúceho, ktoré bude trvať 2 roky odo dňa povolenia vkladu v katastri nehnuteľností. ),

b) usporiadaní vlastníckych práv k pozemku pre majiteľa na ňom stojacej stavby,

c) usporiadaní vlastníckych práv k stavbe pre majiteľa zastavaného pozemku,

d) usporiadaní spoluvlastníckych pomerov k nehnuteľnosti,

e) predaji hmotného investičného majetku používaného pri práci v lesnom hospodárstve ktorý je v nájme, a iného drobného hnuteľného majetku v správe štátnych podnikov, ktorý je v nájme,

f) predaji ťažných koní, ktoré sú v nájme,

g) pri predaji priľahlých pozemkov v správe štátnych podnikov záujemcom, ktorí vlastnia pozemky susediace s priľahlými pozemkami, ak tieto nie je možné využiť ako ďalší stavebný pozemok alebo na podnikateľské účely, alebo k nim iní záujemcovia nemajú prístup ,

h) pri predaji pozemkov zastavaných rekreačnými chatami a objektmi vo vlastníctve nadobúdateľov postavených mimo chatových osád, postavených v súlade s platnými právnymi predpismi o maximálnej výmere do 400 m2 vrátane sprístupnenia stavby a pri
usporiadaní majetkových pomerov k pozemkom, ktoré sú v nájme na účel výstavby rekreačnej chatky,

i) pri predaji budov, stavieb a pozemkov zastavaných budovami a stavbami a priľahlých pozemkov nájomcom poľnohospodárskych a lesných pozemkov prenajímaných ako súčasť súboru vecí za účelom ich obhospodarovania a na účely zabezpečenia praktickej výučby učňov žiakov a študentov alebo na účely zabezpečenia vedeckovýskumnej činnosti pre potreby učňovských, stredných poľnohospodárskych a lesníckych škôl a univerzít. ( Pri priamom predaji budov, stavieb a pozemkov ich užívateľom – nájomcom bude zapracovaná do udelených súhlasov MP SR podmienka z výhradou predkupného práva podľa § 602 ods. 1) Občianskeho zákonníka v prospech predávajúceho, ktoré bude trvať 5 rokov odo dňa povolenia vkladu v KN. )

j ) pri predaji nehnuteľného majetku do 5 mil. Sk zostatkovej hodnoty podľa § 45a zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - budov, stavieb a pozemkov zastavaných budovami a stavbami a priľahlých pozemkov nájomcom poľnohospodárskych nehnuteľností v správe SPF, ak sa SPF zaviazal, že nájomcovi umožní obvyklým úradným postupom podľa § 45a zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov odkúpiť prenajaté nehnuteľnosti.

k ) pri predaji bytového fondu, prípadne s ním súvisiacich budov alebo technologických stavieb, za dohodnutú kúpnu cenu obci v obvode, ktorej sa takýto majetok nachádza.“

( V prílohe žiadosti bude doložená nájomná zmluva a v žiadosti odôvodnenie predajnej ceny .)

Čl. 5

Posudzovanie žiadosti o udelenie súhlasu a žiadosti o udelenie výnimky

(1) Kompletnosť žiadosti o udelenie súhlasu, okrem žiadostí podľa čl. 3 ods. 2, alebo žiadosti o udelenie výnimky posúdi odbor právny a majetkových vzťahov ministerstva. Ak je takáto žiadosť neúplná alebo neobsahuje všetky prílohy, vyzve žiadateľa na jej doplnenie.

(2) K žiadosti o udelenie súhlasu alebo žiadosti o udelenie výnimky štátneho podniku okrem žiadosti podľa čl. 3 ods. 2 si odbor právny a majetkových vzťahov ministerstva vyžiada písomné stanovisko príslušnej odvetvovej sekcie ministerstva.

(3) Ak o udelenie súhlasu alebo o udelenie výnimky žiada štátny podnik obhospodarujúci lesný pôdny fond a sú pochybnosti o správe majetku štátu, sekcia lesnícka ministerstva si vyžiada stanovisko pozemkového fondu.

(4) Ak o udelenie súhlasu alebo o udelenie výnimky žiada štátny podnik hospodáriaci na poľnohospodárskej pôde, k svojej žiadosti priloží aj stanovisko pozemkového fondu.

Čl. 6

Konanie o prevode majetku

(1) Žiadosť o udelenie súhlasu alebo žiadosť o udelenie výnimky, okrem žiadosti podľa čl. 3 ods. 2, s prílohami a príslušnými stanoviskami predloží odbor právny a majetkových vzťahov ministerstva na posúdenie Rezortnej privatizačnej komisii ministerstva.

(2) Po odporučení žiadosti Rezortnou privatizačnou komisiou ministerstva, spracuje odbor právny a majetkových vzťahov ministerstva návrh na udelenie súhlasu podľa §45a zák. 92/1991 Zb., alebo súhlasu na realizáciu obchodnej verejnej súťaže, ktorá predchádza návrhu na udelenie výnimky na prevod majetku podľa §45 ods. 5 zák. 92/1991 Zb., alebo návrh na udelenie výnimky na prevod majetku a predloží ich na podpis ministrovi pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“); vzor súhlasu je uvedený v prílohe č. 2, 3, a 4.

Ak o udelení výnimky rozhoduje vláda, ministerstvo predloží žiadosť s prílohami Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky podľa smernice Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky upravujúcej postup pri povoľovaní výnimiek podľa § 45 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

(3) Odbor právny a majetkových vzťahov ministerstva zašle žiadateľovi súhlas ministerstva, alebo ho písomne oboznámi s výnimkou vlády. Fotokópiu súhlasu alebo výnimky doručí príslušnej odvetvovej sekcii ministerstva.

(4) Ak sa k udeleniu súhlasu alebo k udeleniu výnimky vyjadroval pozemkový fond, odbor právny a majetkových vzťahov ministerstva oznámi povolenie prevodu aj jemu.

(5) Po posúdení žiadosti podľa čl. 3 ods. 2 udelí súhlas na prevod majetku generálny riaditeľ sekcie lesníckej ministerstva na základe poverenia ministra; vzor súhlasu je uvedený
v prílohe č. 5. Sekcia lesnícka ministerstva zašle žiadateľovi, ktorý predložil žiadosť podľa čl. 3 ods. 2, súhlas ministerstva. Sekcia lesnícka ministerstva informuje komisiu o udelených súhlasoch.

(6) Za realizáciu prevodu so súhlasom ministerstva alebo vlády a za použitie takto získaných finančných prostriedkov zodpovedá riaditeľ štátneho podniku alebo generálny riaditeľ pozemkového fondu.

(7) Žiadateľ o udelenie súhlasu alebo výnimky eviduje tržby z prevodu majetku a ich použitie na samostatnom podsúvahovom účte.

(8) Finančné prostriedky získané z prevodu majetku štátu, evidovaného podľa čl.6 ods.7, použijú štátne podniky prioritne na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľného majetku štátu, ktorý spravujú.

Čl. 7

Záverečné ustanovenia

Zrušuje sa metodický pokyn na povoľovanie výnimiek podľa § 45 a 45a zákona č. 92/1991 Zb. a §34 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uverejnený vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, čiastka 26 z 24.11.2004, ročník XXXVI.

Čl. 8

Účinnosť

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Zsolt Simon, v. r.
minister