Facebook Statistics
Značka Kvality

Mikrobiálna rezistencia a prostredie výroby potravín: zdroje a možnosti kontroly

30-06-2021

EFSA vydal vedecké stanovisko na tému „Úloha životného prostredia pri vzniku a šírení mikrobiálnej rezistencie (AMR) v potravinovom reťazci - Role played by the environment in the emergence and spread of antimicrobial resistance (AMR) through the food chain.

Hlavné body:

  • Hnojivá, zavlažovanie a voda sú najvýznamnejšími zdrojmi mikrobiálnej rezistencie (AMR) v potravinách rastlinného pôvodu a/alebo akvakultúre. Pri živočíšnej výrobe sú potenciálnymi zdrojmi krmivo, ľudia, voda, vzduch alebo prach, pôda, divoké zvieratá, hlodavce, článkonožce a zariadenia.
  • Odborníci úradu EFSA po prvýkrát hodnotili úlohu prostredia pri výrobe potravín v spojitosti s výskytom a šírením AMR. Identifikovali hlavné zdroje AMR baktérií a génov, hoci súčasné údaje neumožňujú kvantifikovať konkrétny príspevok jednotlivých zdrojov k tomuto globálnemu problému.

EFSA identifikoval rezistentné baktérie a gény najvýznamnejšie z pohľadu ľudského zdravia, ktoré môžu byť prenášané v rámci potravinového reťazca, a vykonal rešerš odbornej literatúry, aby opísal ich výskyt v environmentálnych zdrojoch.

Opatrenia na obmedzenie výskytu a šírenia rezistencie v prostredí výroby potravín zahŕňajú zníženie kontaminácie hnojív, vody a krmiva fekálnymi mikroorganizmami a dôsledné dodržiavanie správnej hygienickej praxe. Odborníci tiež vydali odporúčania pre priority v oblasti výskumu, ktoré by mali prispieť k získaniu chýbajúcich dát a tým napomôcť manažérom rizika v EÚ pri implementácii Akčného plánu EÚ proti mikrobiálnej rezistencii EU Action on Antimicrobial Resistance.

Pri príprave tohto stanoviska EFSA úzko spolupracoval s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európskou liekovou agentúrou (EMA).

Bližšie informácie nájdete na:

Kontakty pre médiá:

EFSA Media Relations Office
Tel.: +39 0521 036 149
E-mail: [email protected]

​AskAQuestion Service

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood