Facebook Statistics

Tlačové správy

Minister Mičovský: Vítam petíciu „Za živú krajinu“, zlepšenie závisí od každého z nás

21-04-2021

Ozelenenie krajiny, ekologické poľnohospodárstvo, obnova lúk aj lesov, rozčlenenie lánov biopásmi na menšie, ale aj zníženie používania agrochemikálií. To všetko sú nosné piliere petície Za živú krajinu, ktorá nedávno dosiahla už 20-tisíc podpisov od sympatizantov a práve dnes ju z rúk jej iniciátorov prevzal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Ján Mičovský. Kroky týchto aktivistov ocenil a podporil navrhované riešenia.

Petícia Za lepšiu krajinu, ktorá sa zasadila o vytváranie lepších prírodných podmienok v súvislosti s poľnohospodárskou činnosťou v týchto dňoch získala vyše 20-tisíc podpisov od svojich podporovateľov. Od signatárov, ktorými sú združenia SOS Bird/Life Slovensko, Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) a  iniciatíva My sme les ju prevzal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský. „Teší ma, že sa o zlepšovanie nášho vidieka ozýva čoraz viac hlasov. Ďakujem za každý jeden podpis pod touto výzvou a zároveň chcem veriť, že sa pridajú aj ďalší, ktorým na súhre poľnohospodárstva a krajinotvorby úprimne záleží. Nezmeníme minulosť, no dokážeme ovplyvniť budúcnosť a na tej by malo záležať v tejto krajine každému jednému z nás. Ja môžem z tohto miesta sľúbiť, že s mojimi kolegami urobím všetko preto, aby sa vrátila do našej krajiny pestrosť,“ uviedol minister Ján Mičovský.

Agrorezort pri tejto príležitosti zainteresovanej verejnosti dáva do pozornosti viacero súvisiacich a významných faktov. V rámci súčasného Programu rozvoja vidieka (PRV) je v možnostiach podpory zaradená operácia Multifunkčné kraje polí – biopásy na ornej pôde s výškou platby 482 €/ha vytvoreného biopásu. Avšak je nevyhnutné dodať, že v priebehu rokov 2015-2020 sa farmári do tejto dobrovoľnej operácie zapájali v minimálnej miere.

Do nového Strategického plánu pre roky 2023-2027 budú preto v rámci eko-schém priamych platieb navrhované aj v spolupráci s neziskovými organizáciami viaceré typy intervencií podporujúce biodiverzitu, prírodné zdroje a klímu, akými sú napríklad diverzifikácia plodín a tvorba ochranného pásu s povinnosťou zabezpečiť maximálnu súvislú výmeru jednej plodiny na ploche ornej pôdy 50 ha alebo 20 ha v chránených územiach a okolo celej plochy súvislej výmery jednej plodiny osiať ochranný pás so šírkou najmenej 6 m. Ďalším prínosom v pestrej krajinotvorbe sú aj navrhované ochranné plochy pre opeľovače vysiatím zmesí plodín o výmere najmenej 0,3 ha a ochranné pásy popri lese vytvorením porastu v šírke najmenej 6 m. Neopomenuteľným riešením v tomto kontexte môže byť pre krajinu i extenzívne pasenie zvierat realizované na ploche trvalého trávneho porastu na úrovni najmenej 0,2 a najviac 0,8 DJ/ha. Ďalšou možnosťou je aj šetrné obhospodarovanie trvalých trávnych porastov s cieľom realizovať na minimálne 70 % a maximálne 80 % výmery plochy trvalého trávneho porastu kosenie v riadnych stanovených termínoch podľa a na zvyšnej časti plochy realizovať kosenie v stanovených posunutých termínoch a to s ohľadom na nadmorskú výšku. Ďalšie súbory intervenčných opatrení agrorezort plánuje realizovať v rámci rozvoja vidieka hlavne pre ochranu biotopov v rámci sústavy Natura 2000 ale aj mimo nich.

Uvedené ekoschémy majú stanovené agrotermíny, druhy použitia výsevných zmesí a plochy sú samozrejme bez chemického ošetrovania. V súčasnosti sa preskúmavajú  možnosti o „pilotnom“ zaradení niektorých ekoschém už do podpory v roku 2022 prostredníctvom súčasného PRV.

Napĺňanie týchto ambicióznych myšlienok pre lepšiu budúcnosť poľnohospodárskej krajiny spočíva aj v oblasti komplexných pozemkových úprav a budovaní spoločných zariadení i opatrení. MPRV SR na ich realizáciu využije prostriedky z PRV pričom uprednostní investície do budovania do zelených krajinných prvkov pred samotným sceľovaním pozemkov. V prechodnom období bude z PRV vyčlenených pre komplexné pozemkové úpravy (KPÚ) na roky 2021-22 celkovo 55 mil. EUR. V budúcej SPP je pre KPÚ vyčlenených 30 mil. EUR ročne , teda na roky 2023-27 celkovo 150 mil. EUR.

Agrorezort v nemalej miere kladie dôraz aj na používanie chemikálií, zvlášť pesticídov a predovšetkým dôraz pri odbornom vzdelávaní poľnohospodárov, ktorí tieto prípravky používajú pri ochrane vysadených plodín v krajine.

K zlepšeniu a napĺňaniu cieľov, ako to iniciujú aj signatári petície „Za živú krajinu“, v nemalej miere prispejú aj aktivity poľovníkov. Práve ochrana prírody a krajiny, ktorá je zásadným prvkom ich tradičných aj budúcich aktivít sa už neraz v minulosti stretla s neporozumením a teraz je tak príležitosť na zmenu aj pri vnímaní tejto komunity.  Zvyšovanie úživnosti poľovného revíru napr. vysádzaním remízok, či ohryzových drevín prispeje k zníženiu poškodzovania rozsiahlych poľnohospodárskych monokultúr zverou. Vytvorí sa tak prirodzené prostredie na zachovanie dnes už ohrozených druhov malej zveri, ako napríklad jarabice poľnej, prepelice poľnej, dropa fúzatého, bažanta poľovného a jarabého, ale aj zajaca poľného.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood