Facebook Statistics

Minister Simon bilancoval uplynulý rok

23-12-2010

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon považuje rok 2010 za najkomplikovanejší od vstupu Slovenskej republiky do EÚ. Rezort bude podľa neho stratový kvôli viacerým katastrofám, ktorými boli povodne a v neposlednom rade nekoncepčné riadenie ministerstva počas vlády Róberta Fica, ktoré vrcholilo už v roku 2009.

Za hlavný úspech svojho doterajšieho pôsobenia minister považuje prijatie reštitučného zákona, ktoré vyplýva z Programového vyhlásenia Vlády SR a predstavuje zásadnú systémovú zmenu v problematike reštitúcií. Nemenej dôležitým je vyplatenie 355 mil. eur, čím bude do konca roka vybavených 89 percent žiadostí farmárov.

Výrazným a jedinečným úspechom je podľa ministra Simona prijatie novembrovej Bratislavskej deklarácie ako prostriedku na zásadnú reformu Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (SPP), pod ktorú sa podpísalo 7 členských krajín EÚ. Cieľom reformy je odstránenie historického princípu vyplácania podpôr, ktorý by mali nahradiť iné objektívne kritériá, zachovanie 2-pilierového systému a v jeho rámci aj jednotnej platby na plochu. 1. pilier by mal byť plne financovaný z prostriedkov EÚ a 2. pilier kofinancovaný podľa presne stanoveného kľúča.

Rok 2011 minister chápe ako istú výzvu. Farmári sa musia pripraviť na výrazne zmeny v agrosektore, ktoré na nich čakajú od roku 2013. Štát poskytuje stovky miliónov eur na ich podporu a má právo vyžadovať plnenie spoločenských cieľov, ako je kvalitná starostlivosť o vidiecku krajinu, udržanie a rozvoj zamestnanosti, produkcia potravín a energetických komodít pri plnom využívaní prírodného potenciálu.

Minister očakáva, že farmári sa prispôsobia novej farmárskej praxi a nebudú svoju činnosť obmedzovať len na produkciu potravín, ale zároveň musia naplno využívať krajinu, na ktorej hospodária. Podľa ministra by mala byt orná pôda zaťažená veľkými dobytčími jednotkami, pretože živočíšna výroba bezprostredne súvisí s vytváraním ďalších pracovných príležitostí a rozvojom vidieka.

Podľa ministra je efektívne plánovanie a orientácia na trh kľúčom k úspechu každého slovenského farmára.

Minister Simon praje slovenským farmárom pokojné vianočné sviatky a dúfa, že ich prežijú v kruhu svojich blízkych. Zároveň každému želá úspešný štart do roka 2011 a po vyplatení podpôr zvládnutie omeškaných poľných prác.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood