Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Minister Vlčan sa na rokovaní Rady ministrov v Bruseli zastal aj výrobcov hnojív

22-11-2022

Minister Vlčan privítal oznámenie Komisie, ktoré podľa neho poskytuje zaujímavé podnety pre prax. Vo svojom vystúpení vyjadril súhlas s potrebou lepšieho využívania organických hnojív a živín z recyklovaných odpadov a tiež zdôraznil dôležitosť prechodu výroby hnojív na ekologickejší model s použitím nízkouhlíkového vodíka. „Pokiaľ ide o dovozy hnojív, plne sa stotožňujeme s rozhodnutím Komisie podporiť domácich výrobcov hnojív a zaradiť ich medzi strategické odvetvia. Nesmieme pripustiť závislosť v tejto komodite od tretích krajín“, uviedol minister Vlčan. V súvislosti s novými pravidlami pre štátnu pomoc a možné využitie poľnohospodárskej rezervy v nasledujúcom roku poznamenal: „Slovensko víta nové pravidlá a stropy pri štátnej pomoci, táto však nemôže byť odpoveďou na každú krízu. Opatrenia by mali byť európske a nie národné, navyše nie každý členský štát má rovnaké možnosti. Pokiaľ ide o poľnohospodársku rezervu, Slovensko je naklonené jej použitiu. Rezerva by sa mohla využiť, ak sa preskúmaním preukáže vhodnosť zavedenia výnimočných opatrení na hnojivá.“

Ďalšou preberanou témou bola aj implementácia novej stratégie EÚ pre lesy do roku 2030. V diskusii si ministri vymenili názory na to, ako by členské štáty mohli efektívnejšie prispieť k vykonávaniu stratégie, ako posilniť spoluprácu medzi Komisiou, členskými štátmi a zainteresovanými stranami a ako prekonať narastajúcu fragmentáciu otázok súvisiacich s agendou lesov na úrovni EÚ. Delegácie, vrátane Slovenska, pritom volali po zohľadnení záverov Rady z 15. novembra 2021 o novej stratégii EÚ pre lesy do roku 2030, zdôrazňovali tiež dôležitosť úzkej spolupráce všetkých dotknutých aktérov, zabezpečenie rovnováhy medzi tromi piliermi udržateľnosti a rešpektovanie zásad subsidiarity a proporcionality.

Ministri počas zasadnutia diskutovali aj o poľnohospodárskych aspektoch návrhu nariadenia o obnove prírody. Cieľom návrhu je zaviesť obnovné opatrenia, ktoré majú do roku 2030 pokrývať spolu najmenej 20 % pevniny a morí Únie a do roku 2050 všetky ekosystémy, ktoré potrebujú obnovu. Minister Vlčan privítal možnosť diskutovať o tejto téme aj na fóre ministrov poľnohospodárstva a rybárstva, nakoľko ide o prierezový návrh, ktorý môže mať významné dopady na poľnohospodárstvo, produkciu potravín a lesníctvo. Spoločne s viacerými ministrami však upozornil na priveľkú ambicióznosť niektorých navrhovaných cieľov, ako napríklad povinnosť obnovy organicky bohatých pôd o 70 % do roku 2050 alebo dosiahnutie radikálneho nárastu opeľovačov. „Za kľúčové považujeme, aby v tejto krízovej dobe boli prijaté také rozhodnutia, ktoré neovplyvnia našu schopnosť produkcie potravín. Je preto nevyhnutné k tomuto návrhu pristupovať so zreteľom na priority poľnohospodárstva a jeho úlohu pri zabezpečovaní potravinovej bezpečnosti", doplnil minister Vlčan.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood