Facebook Statistics
Značka Kvality

Minister Vlčan v Bruseli rokoval o aktuálnej situácii na trhu a v medzinárodnom obchode

17-01-2022

V pondelok 17.1.2022 sa v Bruseli uskutočnilo prvé zasadnutie Rady ministrov AGRIFISH v rámci francúzskeho predsedníctva. Ministri diskutovali o aktuálnej situácii na trhu, ktorú v súčasnosti ovplyvňujú najmä vysoké ceny palív a energií, ako aj rekordné ceny krmív. Slovensko, ktoré zastupoval minister Samuel Vlčan, sa počas zasadnutia pridalo k výzve Českej republiky, ktorá opätovne upozornila na kritickú situáciu na trhu s bravčovým mäsom a vyzvala Komisiu na prijatie opatrení zameraných na pomoc sektoru. Slovensko v tejto súvislosti vidí riešenie najmä v pomoci mikro, malým a stredným podnikom, ktorých zánik by ohrozil aj dosahovanie cieľov stratégie Z farmy na stôl.

Minister Vlčan počas zasadnutia upozornil na potrebu ochrany poľnohospodárskeho sektora EÚ pred nespravodlivou konkurenciou z tretích krajín. „Vieme, že dosiahnutie cieľov stratégie Z farmy na stôl môže viesť k zníženiu EÚ produkcie a jej zdraženiu“, poznamenal Vlčan. Toto by podľa neho však nemalo viesť k zvýšenej závislosti EÚ na dovozoch. Nesmieme dospieť do situácie, kedy bude náš sektor ohrozený dovozom lacných produktov nezodpovedajúcich našim vysokým bezpečnostným a environmentálnym štandardom. Minister je preto presvedčený, že pri vyjednávaní dohôd s tretími krajinami bude nevyhnutné brať mimoriadny ohľad na presadzovanie rovnakých podmienok a reciprocitu. „Sme toho názoru, že obchodná politika musí zohľadňovať ciele EÚ a musí ísť ruka v ruke s európskymi normami a predpismi“, dodal.   

Delegácie sa venovali aj téme uhlíkového poľnohospodárstva. Minister Vlčan sa v tejto súvislosti vyjadril, že „tento nový koncept má potenciál prispieť k dosahovaniu spoločných klimatických cieľov a zároveň poskytnúť naším poľnohospodárom a lesníkom nový zdroj príjmu“. Uvedomuje si však, že tento model so sebou okrem výhod prináša aj niekoľko otvorených otázok. Je preto presvedčený, „že Komisia by v spolupráci s členskými štátmi mala hľadať alternatívne zdroje financovania, nad rámec limitovaných zdrojov spoločnej poľnohospodárskej politiky“. Jedným z možných riešení sa podľa Vlčana javí podpora projektov uhlíkového poľnohospodárstva z časti výnosov systému obchodovania s emisiami. Minister je tiež presvedčený, že uhlíkové poľnohospodárstvo môže prispieť k zlepšeniu zdravia a kvality pôdy, ktorá podľa neho slúži: „ako uhlíková a vodná banka krajiny“. „Na Slovensku sme pripravili program adaptácie odvodňovacích kanálov, aby sme vedeli zadržať viac vody v krajine, čím zmierňujeme dopady sucha a zintenzívňujeme ukladanie uhlíka pomocou fotosyntézy“, informoval svojich kolegov.

Na okraj zasadnutia sa uskutočnilo aj bilaterálne stretnutie ministra Vlčana s novým českým ministrom Z. Nekulom.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood