Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

08-04-2022

Názov a sídlo organizácie:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Námestie SNP 8
975 66 Banská Bystrica

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: lesnícke, poľnohospodárske, ekonomické alebo právnické

Riadiaca prax: minimálne 2 roky v pozíciách z lesnícko – drevárskej oblasti alebo oblasti lesného hospodárstva alebo štátnej ochrany prírody a krajiny

Špecifické kritériá a požiadavky: Stratégia a koncepcia rozvoja LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, manažérske, riadiace a organizačné schopnosti, znalosť koncepčných zámerov rozvoja lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu, znalosť problematiky financovania s osobitným zreteľom na lesné hospodárstvo, znalosť súčasných podmienok štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, znalosť legislatívy vzťahujúcej sa k štátnemu podniku LESY Slovenskej republiky.

Podmienkou účasti a zároveň požiadavkou na výberovom konaní je zaslanie návrhu Stratégie a koncepcie rozvoja LESY Slovenskej republiky, štátny podnik v rámcoch aktuálneho programového vyhlásenia vlády SR (krátkodobý, strednodobý, dlhodobý horizont), formou písomného dokumentu v rozsahu max. 10 strán A4.  Pri spracovaní stratégie a koncepcie sa odporúča čerpať informácie z verejne prístupných zdrojov.

Vítané sú: znalosť anglického jazyka, rôzne certifikáty a osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Iné kritériá: povinnosť spĺňať podmienky ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • Úradne overená fotokópia diplomu osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady
  • Štruktúrovaný profesijný životopis s vyznačením pozície a preukázaním obdobia riadiacej praxe
  • Stratégia a koncepcia rozvoja LESY Slovenskej republiky, štátny podnik – v rozsahu max. 10 strán A4
  • Originál alebo úradne overená fotokópia výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace
  • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
  • Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o zaradenie a v prílohách –požadovaných dokladoch
  • Písomný súhlas so zverejnením životopisu
  • Písomný súhlas so zverejnením stratégie a koncepcie rozvoja LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
  • Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátane súhlasu s vyhotovením obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov z výberového pohovoru, online prenosu, verejnej prezentácie na internetových stránkach prevádzkovateľa, sociálnych sieťach alebo prostredníctvom obdobných informačných a komunikačných prostriedkov za účelom informovania verejnosti o procese výberového konania a zverejnenia výsledkov z výberového konania.  (dokument na stiahnutie TU).

Doplňujúce informácie:

Výberové konanie tvorí písomná a ústna časť. Písomná časť výberového konania pozostáva z absolvovania odborného testu. Ústna časť výberového konania pozostáva z osobného pohovoru formou verejného vypočutia uchádzačov.

Žiadosť o prihlásenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „VK generálny riaditeľ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik“ do 28.04.2022 (rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke alebo dátum osobného doručenia do podateľne ministerstva) od uverejnenia tohto oznamu na adresu:

Generálna tajomníčka služobného úradu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava