Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky

28-04-2022

Názov a sídlo organizácie:

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky
Hlohovecká 2
951 41 Lužianky

Kvalifikačné predpoklady: minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: poľnohospodárske, potravinárske, prírodovedecké, ekonomické alebo právnické
Riadiaca prax: minimálne 5 rokov

 Špecifické kritériá a požiadavky: Koncepcia fungovania a rozvoja príspevkovej organizácie NPPC; manažérske, riadiace a organizačné schopnosti; znalosť právnych predpisov súvisiacich s predmetom činnosti; základné znalosti legislatívy Európskej únie v danej oblasti.

Podmienkou účasti a zároveň požiadavkou na výberovom konaní je zaslanie návrhu Koncepcie fungovania a rozvoja príspevkovej organizácie NPPC formou písomného dokumentu v rozsahu max. 10 strán A4. Pri spracovaní koncepcie fungovania a rozvoja príspevkovej organizácie NPPC sa odporúča čerpať informácie z verejne prístupných zdrojov.

Vítané sú: znalosť cudzích jazykov, rôzne certifikáty a osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Iné kritériá: povinnosť spĺňať podmienky ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ako aj zákona č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • Úradne overená fotokópia diplomu osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady
  • Štruktúrovaný profesijný životopis s vyznačením pozície a preukázaním obdobia riadiacej praxe
  • Koncepcia fungovania a rozvoja príspevkovej organizácie NPPC – v rozsahu max. 10 strán A4
  • Originál alebo úradne overená fotokópia výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace
  • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
  • Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o zaradenie a v prílohách –požadovaných dokladoch
  • Písomný súhlas so zverejnením životopisu
  • Písomný súhlas so zverejnením Koncepcie fungovania a rozvoja príspevkovej organizácie NPPC
  • Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátane súhlasu s vyhotovením obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov z výberového konania, online prenosu, verejnej prezentácie na internetových stránkach prevádzkovateľa, sociálnych sieťach alebo prostredníctvom obdobných informačných a komunikačných prostriedkov za účelom informovania verejnosti o procese výberového konania a zverejnenia výsledkov z výberového konania.  (dokument na stiahnutie TU).

Doplňujúce informácie:

Výberové konanie sa uskutočňuje písomnou formou a pohovorom. Písomná forma (časť) výberového konania pozostáva z absolvovania odborného testu. Pohovor – ústna časť výberového konania pozostáva z osobného pohovoru formou verejného vypočutia uchádzačov.

Žiadosť o prihlásenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „VK generálny riaditeľ NPPC“ do 20.05.2022 (rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke alebo dátum osobného doručenia do podateľne ministerstva) od uverejnenia tohto oznamu na adresu:

Generálna tajomníčka služobného úradu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava