Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

29-01-2021

Názov a sídlo organizácie:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Námestie SNP 8
975 66 Banská Bystrica

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Znalosť slovenského jazyka, resp. českého jazyka

Riadiaca prax: minimálne 2 roky

Špecifické kritériá a požiadavky: schopnosť analytického a strategického myslenia, manažérske, riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, samostatnosť v rozhodovaní, výkonnosť, znalosti z lesníckej politiky SR, znalosť koncepčných zámerov rozvoja lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu, znalosť problematiky financovania s osobitným zreteľom na lesné hospodárstvo, znalosť súčasných podmienok štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, znalosť legislatívy vzťahujúca sa k štátnemu podniku Lesy Slovenskej republiky.

Podmienkou účasti na výberovom konaní je zaslanie koncepcie reformy štátneho podniku LESY Slovenskej republiky a jeho transformácie na moderný útvar, akcentujúci a rešpektujúci spoločenské zmeny v nárokoch na správu lesného majetku štátu, formou písomného dokumentu v rozsahu max. 5 strán A4. 

Vítaná je: znalosť cudzích jazykov

Iné kritériá: bezúhonnosť, povinnosť spĺňať podmienky ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • Fotokópia diplomu osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady
 • Štruktúrovaný profesijný životopis s vyznačením pozície a preukázaním obdobia riadiacej praxe
 • Osobný dotazník
 • Koncepcia reformy štátneho podniku LESY Slovenskej republiky  a jeho transformácie na moderný útvar, akcentujúci a rešpektujúci spoločenské zmeny v nárokoch na správu lesného majetku štátu, formou písomného dokumentu v rozsahu max. 5 strán A4
 • Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá vedomosť o problémoch súvisiacich s výkonom jeho predchádzajúcich zamestnaní, ktoré by boli  predmetom verejnej diskusie
 • Predloženie troch referencií, ktoré osvedčia predovšetkým integritu a manažérske schopnosti kandidáta a písomný súhlas s overením/uskutočnením referenčných telefonátov
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o zaradenie a v prílohách – požadovaných dokladoch
 • Písomný súhlas so zverejnením životopisu
 • Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Doplňujúce informácie:

Výberové konanie bude prebiehať dvoma kolami výberu a uskutoční sa písomnou a ústnou formou. Úspešní uchádzači z prvého kola postúpia do druhého kola výberového konania.

Úspešný uchádzač podľa poradia na účely preukázania bezúhonnosti poskytne zamestnávateľovi  pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu údaje v súlade so zákonom č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Žiadosť o prihlásenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „VK generálny riaditeľ LESY SR, š. p.“ do 14 dní (rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke) od uverejnenia tohto oznamu na adresu:

Ing. Andrej Gajdoš, štátny tajomník
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava