Facebook Statistics

Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik

29-10-2020

Názov a sídlo organizácie:

Hydromeliorácie, štátny podnik
Vrakunská 29
825 63 Bratislava

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: poľnohospodárske, prírodovedné, technické, ekonomické alebo právnické

Riadiaca prax: minimálne 2 roky

Špecifické kritériá a požiadavky: znalosť právnych predpisov v oblasti pôdohospodárstva a vodného hospodárstva súvisiacich s problematikou hydromeliorácií;  všeobecná znalosť zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov; znalosť zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov; zákona o účtovníctve; zákona o správnom konaní; zákona o verejnom obstarávaní a obchodného zákonníka; manažérske, riadiace a organizačné schopnosti.

Vítaná je: znalosť cudzích jazykov, certifikáty a osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Iné kritériá: povinnosť spĺňať podmienky ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • Fotokópia diplomu osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady
  • Štruktúrovaný profesijný životopis s vyznačením pozície a preukázaním obdobia riadiacej praxe
  • Osobný dotazník
  • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
  • Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o zaradenie a požadovaných dokladoch
  • Písomný súhlas so zverejnením životopisu
  • Písomný súhlas so spracúvaním a zverejnením osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Doplňujúce informácie:

Výberové konanie bude prebiehať ústnou formou. Úspešný uchádzač podľa poradia na účely preukázania bezúhonnosti poskytne zamestnávateľovi pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu údaje v súlade so zákonom č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Žiadosť o prihlásenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „VK predseda dozornej rady Hydromeliorácie, š. p.“ do 14 dní (rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke) od uverejnenia tohto oznamu na adresu:

Generálna tajomníčka služobného úradu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava