Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

27-05-2022

Názov a sídlo organizácie:

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
Ulič 96
067 67 Ulič

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: lesnícke, poľnohospodárske, ekonomické alebo právnické

Riadiaca prax: minimálne 2 roky

Špecifické kritériá a požiadavky: Znalosť koncepčných zámerov rozvoja lesného hospodárstva a živočíšnej výroby; znalosť Operačného programu Program rozvoja vidieka s využitím v LPM Ulič, štátny podnik; znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s predmetom činnosti štátneho podniku; predloženie Stratégie a koncepcie rozvoja Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik.

Manažérske, komunikačné, riadiace a organizačné schopnosti.

Podmienkou účasti a zároveň požiadavkou na výberovom konaní je zaslanie návrhu Stratégie a koncepcie rozvoja Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik formou písomného dokumentu v rozsahu max. 10 strán A4. Pri spracovaní stratégie a koncepcie sa odporúča čerpať informácie z verejne prístupných zdrojov.

Vítané sú: znalosť cudzích jazykov, rôzne certifikáty a osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Iné kritériá: povinnosť spĺňať podmienky ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • Úradne overená fotokópia diplomu osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady
  • Štruktúrovaný profesijný životopis s vyznačením pozície a preukázaním obdobia riadiacej praxe
  • Stratégia a koncepcia rozvoja Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik – v rozsahu max. 10 strán A4
  • Originál alebo úradne overená fotokópia výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace
  • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
  • Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o zaradenie a v prílohách –požadovaných dokladoch
  • Písomný súhlas so zverejnením životopisu
  • Písomný súhlas so zverejnením Stratégie a koncepcie rozvoja Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
  • Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátane súhlasu s vyhotovením obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov z výberového konania, online prenosu, verejnej prezentácie na internetových stránkach prevádzkovateľa, sociálnych sieťach alebo prostredníctvom obdobných informačných a komunikačných prostriedkov za účelom informovania verejnosti o procese výberového konania a zverejnenia výsledkov z výberového konania. (dokument na stiahnutie TU)

Doplňujúce informácie:

Výberové konanie tvorí písomná a ústna časť. Písomná časť výberového konania pozostáva z absolvovania odborného testu. Ústna časť výberového konania pozostáva z osobného pohovoru formou verejného vypočutia uchádzačov.

Žiadosť o prihlásenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „VK riaditeľ Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik“ do 16.06.2022 (rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke alebo dátum osobného doručenia do podateľne ministerstva) od uverejnenia tohto oznamu na adresu:

Generálna tajomníčka služobného úradu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava