Facebook Statistics

Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

20-09-2022

Názov a sídlo organizácie:

Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Starohájska 29
852 27 Bratislava

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: poľnohospodárske, ekonomické alebo právnické

Riadiaca prax: minimálne 2 roky

Špecifické kritériá a požiadavky: Znalosť súčasných podmienok Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, znalosť legislatívy a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s predmetom činnosti štátneho podniku, predloženie Stratégie a koncepcie rozvoja štátneho podniku Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik. 
Manažérske, komunikačné, riadiace a organizačné schopnosti.

Podmienkou účasti a zároveň požiadavkou na výberovom konaní je zaslanie návrhu Stratégie a koncepcie rozvoja Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik formou písomného dokumentu v rozsahu max. 10 strán A4. Pri spracovaní stratégie a koncepcie sa odporúča čerpať informácie z verejne prístupných zdrojov.

Vítané sú: znalosť cudzích jazykov, rôzne certifikáty a osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Iné kritériá: povinnosť spĺňať podmienky ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • Úradne overená fotokópia diplomu osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady
  • Štruktúrovaný profesijný životopis s vyznačením pozície a preukázaním obdobia riadiacej praxe
  • Stratégia a koncepcia rozvoja Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik – v rozsahu max. 10 strán A4
  • Originál alebo úradne overená fotokópia výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace
  • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
  • Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o zaradenie a v prílohách – požadovaných dokladoch
  • Písomný súhlas so zverejnením životopisu
  • Písomný súhlas so zverejnením Stratégie a koncepcie rozvoja Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
  • Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátane súhlasu s vyhotovením obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov z výberového konania, online prenosu, verejnej prezentácie na internetových stránkach prevádzkovateľa, sociálnych sieťach alebo prostredníctvom obdobných informačných a komunikačných prostriedkov za účelom informovania verejnosti o procese výberového konania a zverejnenia výsledkov z výberového konania. (dokument na stiahnutie TU)

Doplňujúce informácie:

Výberové konanie tvorí písomná a ústna časť. Písomná časť výberového konania pozostáva z absolvovania odborného testu. Ústna časť výberového konania pozostáva z osobného pohovoru formou verejného vypočutia uchádzačov. Žiadosť o prihlásenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „VK riaditeľ Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik“ do 11.10.2022 (rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke alebo dátum osobného doručenia do podateľne ministerstva) od uverejnenia tohto oznamu na adresu:

Generálna tajomníčka služobného úradu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood