Facebook Statistics

Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA

13-05-2019

Názov a sídlo organizácie:

ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
059 60 Tatranská Lomnica

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: lesnícke, ekonomické, prírodovedecké

Riadiaca prax: minimálne 3 roky v riadiacej funkcii

Odborná prax: minimálne 5 rokov praxe v prevádzke lesnej výroby alebo v štátnej správe lesného hospodárstva alebo v štátnej správe ochrany prírody alebo v štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky

Špecifické kritériá a požiadavky: predloženie koncepcie rozvoja príspevkovej organizácie na 5 rokov; všeobecná znalosť zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákonníka práce; zákona o účtovníctve; zákona o správnom konaní; zákona o verejnom obstarávaní; znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s predmetom činnosti, základné znalosti legislatívy Európskej únie v danej oblasti; riadiace, organizačné  a komunikačné schopnosti

Vítané sú: znalosť anglického alebo nemeckého jazyka; rôzne certifikáty a osvedčenia odbornej spôsobilosti

Iné kritériá a požiadavky: bezúhonnosť; spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Prihláška resp. žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • Štruktúrovaný profesijný životopis s vyznačením pozície a preukázaním riadiacej a odbornej praxe s uvedením kontaktných údajov
  • Overená fotokópia dokladu o vzdelaní
  • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
  • Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
  • Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov a dokumentov
  • Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Koncepcia rozvoja príspevkovej organizácie na 5 rokov

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do VK:

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 27.05.2019 (rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke) na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Osobný úrad
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

s označením na obálke  NEOTVÁRAŤ „VK - riaditeľ ŠL TANAP“

Úspešný uchádzač podľa poradia na účely preukázania bezúhonnosti poskytne zamestnávateľovi  pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu údaje v súlade so zákonom č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.