Facebook Statistics

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Závodisko, Bratislava

25-01-2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Závodisko, Bratislava.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: poľnohospodárske, technické, ekonomické alebo právnické

Riadiaca prax: minimálne 5 rokov v riadiacej funkcii

Špecifické kritériá a požiadavky: všeobecná znalosť zákona o štátnom podniku; zákonníka práce; zákona o účtovníctve; zákona o správnom konaní; zákona o verejnom obstarávaní; znalosť problematiky dostihovej prevádzky, dostihového športu a chovu dostihových koní; riadiace a organizačné schopnosti

Iné kritériá a požiadavky: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, morálna bezúhonnosť

Vítaná je:  znalosť anglického jazyka, certifikáty a osvedčenia  o odbornej spôsobilosti

Podmienkou účasti na výberovom konaní je zaslanie návrhu stratégie rozvoja štátneho podniku Závodisko vo forme písomného dokumentu.  Pri spracovaní stratégie sa odporúča čerpať informácie z verejne prístupných zdrojov.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní, výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a návrhom stratégie rozvoja štátneho podniku, doručte do 30 dní od uverejnenia oznamu na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Osobný úrad
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood