Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu ústredného riaditeľa rozpočtovej organizácie Štátna veterinárna a potravinová správa SR

16-04-2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu ústredného riaditeľa rozpočtovej organizácie Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Názov a sídlo organizácie:

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Botanická 17
842 13 Bratislava

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa zamerané na veterinárne lekárstvo

Znalosť jazyka: anglický jazyk  - minimálna úroveň B2, slovenský jazyk

Zákonná požiadavka podľa §6 ods.1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti: aktuálna pracovná pozícia - úradný veterinárny lekár

Prax: min. 10 rokov v oblasti veterinárneho lekárstva, výkonu úradných kontrol

Riadiaca prax: minimálne 5 rokov v riadiacej funkcii

Špecifické kritériá a požiadavky: schopnosť analytického a strategického myslenia, schopnosť organizačného riadenia, manažérske a riadiace schopnosti, komunikatívnosť, samostatnosť v rozhodovaní, výkonnosť, znalosť politík a stratégií EÚ, znalosť problematiky financovania, znalosť súčasných podmienok a výkonu úradných kontrol v oblastiach v zmysle kompetencií ŠVPS a miestne príslušných RVPS, znalosť legislatívy vzťahujúcej sa na bezpečnosť potravinového reťazca, veterinárnych kontrol a všetkých činností v zmysle platnej legislatívy, schopnosť zabezpečiť efektívny a účinný výkon úradných kontrol, koordináciu medzi všetkými zainteresovanými stranami, vrátane zabezpečenia účinnej a efektívnej koordinácie a spolupráce medzi laboratóriom a príslušnými orgánmi.

Na základe § 6 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti je na čele rozpočtovej organizácie Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ďalej len „ŠVPS“) ústredný riaditeľ, ktorého z úradných veterinárnych lekárov vymenúva a odvoláva minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) podľa osobitného predpisu.

Podmienkou účasti na výberovom konaní je zaslanie Koncepcie rozvoja, zvýšenia efektivity a účinnosti Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR vrátane podriadených organizácií – ako modernej a flexibilnej autority. Podklady predložiť formou písomného dokumentu v rozsahu max. 10 strán vo formáte A4.

Iné kritériá: spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • Fotokópia diplomu osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady
  • Štruktúrovaný profesijný životopis s vyznačením pozície a preukázaním obdobia riadiacej praxe (upresnenie trvania riadiacej praxe podľa mesiacov)
  • Fotokópia dokladu o preukázaní jazykovej znalosti na požadovanej úrovni nie starší ako 5 rokov, respektíve čestné vyhlásenie o preukázaní jazykovej znalosti na požadovanej úrovni
  • Koncepcia rozvoja, zvýšenia efektivity a účinnosti Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR vrátane podriadených organizácií – ako modernej a flexibilnej autority v rozsahu max. 10 strán vo formáte A4
  • Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá vedomosť o problémoch súvisiacich s výkonom jeho predchádzajúcich zamestnaní, ktoré by boli predmetom verejnej diskusie
  • Predloženie dvoch referencií vo forme listu s uvedením kontaktných údajov a pracovnej pozície osoby poskytujúcej referencie. Referencie majú osvedčiť predovšetkým integritu a manažérske schopnosti uchádzača a písomný súhlas s overením/uskutočnením referenčných telefonátov
  • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
  • Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o zaradenie a v prílohách – požadovaných dokladoch

Doplňujúce informácie:

Výberové konanie bude prebiehať dvoma kolami výberu a uskutoční sa písomnou a ústnou formou.

Úspešný uchádzač podľa poradia na účely preukázania bezúhonnosti poskytne zamestnávateľovi pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu údaje v súlade so zákonom č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Žiadosť o prihlásenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „VK ústredný riaditeľ ŠVPS“ do 14 dní (rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke) od uverejnenia tohto oznamu na adresu:

Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD., generálna tajomníčka služobného úradu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood