Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberový pohovor na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu

27-08-2021

Názov a sídlo organizácie:

Slovenský pozemkový fond
Búdkova 36
817 15 Bratislava

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: prírodovedné - odbor fyzická geografia a geoinformatika alebo geografia a geoinformatika, technické: odbor geodézia a kartografia, ekonomické alebo právnické

Riadiaca prax: minimálne 5 rokov

Špecifické kritériá a požiadavky: manažérske, riadiace a organizačné schopnosti, schopnosť analytického a strategického myslenia, samostatnosť v rozhodovaní, komunikatívnosť, znalosť legislatívy súvisiacej so SPF.

Podmienkou účasti na výberovom pohovore je zaslanie koncepcie riadenia a rozvoja SPF, formou písomného dokumentu v rozsahu max. 10 strán A4. Pri spracovaní koncepcie sa odporúča čerpať informácie z verejne prístupných zdrojov.

Vítaná je: znalosť cudzích jazykov, certifikáty a osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Iné kritériá: povinnosť spĺňať podmienky ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového pohovoru
 • Overená fotokópia diplomu osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady
 • Štruktúrovaný profesijný životopis s vyznačením pozície a preukázaním obdobia riadiacej praxe
 • Koncepcia riadenia a rozvoja SPF – v rozsahu max. 10 strán A4
 • Originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o zaradenie a v prílohách –požadovaných dokladoch
 • Predloženie troch referencií, ktoré osvedčia integritu a manažérske schopnosti kandidáta a písomný súhlas s ich overením – uskutočnením referenčných telefonátov
 • Písomný súhlas so zverejnením životopisu
 • Písomný súhlas so zverejnením koncepcie riadenia a rozvoja SPF
 • Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátane súhlasu s vyhotovením obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov z výberového pohovoru, verejnej prezentácie na internetových stránkach prevádzkovateľa, sociálnych sieťach alebo prostredníctvom obdobných informačných a komunikačných prostriedkov za účelom informovania verejnosti o procese výberového pohovoru. Zverejnenie nesmie narúšať vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby. (na stiahnutie: tu )

Doplňujúce informácie:

Výberový pohovor sa uskutoční ústnou formou prostredníctvom verejného vypočutia.

Žiadosť o zaradenie do výberového pohovoru spolu so všetkými požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „Výberový pohovor – generálny riaditeľ SPF“ do 10. septembra 2021 (rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke alebo doručenia osobne do podateľne služobného úradu) od uverejnenia tohto oznamu na adresu:

Generálna tajomníčka služobného úradu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Na žiadosti o zaradenie do výberového konania doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood