Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Tlačové správy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyhlasuje nové výberové konania

05-11-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vyhlásilo ďalšie výberové konania na obsadenie pracovných pozícií. Obidve sa týkajú štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič (LPM Ulič), kde agrorezort hľadá predsedu dozornej rady a dvoch členov dozornej rady.

Uvedené výberové konania sa uskutočnia samostatne. Záujemcovia o post predsedu dozornej rady a členov dozornej rady štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič budú musieť absolvovať ústny pohovor s výberovou komisiou.

Ministerstvo vo výberových konaniach požaduje od uchádzačov na pozíciu predsedu dozornej rady LPM Ulič vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a aspoň dva roky praxe v riadiacej funkcii.  V prípade uchádzačov na pozíciu členov dozornej rady LPM Ulič sa od záujemcov vyžaduje úplné stredné odborné vzdelanie (ukončené maturitnou skúškou) alebo vysokoškolské vzdelanie. Vítaná je znalosť anglického jazyka, certifikáty a osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

V rámci špecifických požiadaviek a kritérií sa od uchádzačov očakávajú manažérske, riadiace a organizačné schopnosti. Ďalej sú to znalosti z lesníckej politiky SR, koncepčných zámerov rozvoja lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu, ako aj problematiky financovania s osobitným zreteľom na lesné hospodárstvo a znalosť legislatívy vzťahujúca sa k štátnemu podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič.

Uzávierka prihlášok o zaradenie do výberových konaní je v oboch prípadoch 18. novembra 2020. Všetky podrobnosti sú zverejnené na webovom sídle MPRV SR: https://www.mpsr.sk/vyberove-konanie/27.

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik patrí medzi významné spoločnosti v pôsobnosti agrorezortu od roku 1988. Jeho výrobné zameranie je v spojení poľnohospodárskej výroby, lesníctva a spracovania drevnej suroviny v piliarskej výrobe. V súčasnosti obhospodaruje 24 759 ha lesného pôdneho fondu, z ktorých je vo vlastníctve štátu 18 457 ha a 2 384 ha poľnohospodárskej pôdy, z čoho 617 ha pôdy je ornej. Takmer celé obhospodarované územie podniku sa nachádza na území Národného parku Poloniny.