Facebook Statistics

Ministerstvo pôdohospodárstva spúšťa výzvy na zlepšenie dopravy v regiónoch

30-11-2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) spúšťa výzvy na zlepšenie dopravy v regiónoch. Zamerané sú na rekonštrukciu a modernizáciu ciest, ako aj zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy.

„Slovensko donedávna čerpalo eurofondy z Integrovaného regionálneho operačného programu na úrovni len necelé jedno percento. Ide pritom o mimoriadne dôležitý program v objeme až 2,1 miliardy eur, ktorý dokáže zlepšiť život takmer každého obyvateľa v SR. Do spustenia tohto programu sme preto vložili maximum síl,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná. MPRV SR spúšťa dve výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Zamerané sú na zlepšenie dopravy v regiónoch.

Prvá výzva sa zameriava na zlepšenie dostupnosti k medzinárodnej cestnej sieti TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému. Z prostriedkov EÚ je vyčlenených spolu 144 886 395 eur. Patria sem rekonštrukcie a modernizácie ciest II. a III. triedy a príprava projektovej dokumentácie. Podporené budú projekty, ktoré vytvoria prepojenie na infraštruktúru siete TEN-T, riešiť úzke miesto v cestnej doprave, vytvoria spojnicu pre verejnú osobnú dopravu, či zvýšia bezpečnostné a modernizačné parametre cestnej komunikácie. Oprávnenými žiadateľmi sú všetky vyššie územné celky a mestá Bratislava a Košice.

Druhá výzva je zameraná na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, na ktorú je alokovaných z EÚ 33,1 mil. eur. Patrí sem zabezpečenie moderných informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy. Žiadať financie možno tiež na preferenciu verejnej dopravy, rekonštrukciu a výstavbu prestupných dopravných uzlov a zastávok verejnej dopravy. V neposlednom rade sa výzva zameriava aj na záchytné parkoviská. Oprávnenými žiadateľmi sú najmä mestá, obce, samosprávne kraje a poskytovatelia pravidelnej verejnej osobnej dopravy.

„Program IROP sme naštartovali na plné obrátky. Po prvýkrát v histórii sme pritom zapojili krajské mestá do jeho implementácie a hodnotení projektov. Budeme robiť všetko preto, aby ho Slovensko čerpalo efektívne, v maximálnej možnej miere a obyvatelia po celom Slovensku jeho prínos pocítili v zlepšení životných podmienok,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná. Vôbec prvú výzvu tohto operačného programu zameranú na zvýšenie kapacít materských škôl spustilo MPRV začiatkom novembra. Po doprave budú nasledovať výzvy zamerané na cyklotrasy i základné a stredné školy.

Cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí. IROP má šesť prioritných osí: bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, miestny rozvoj vedený komunitou a technická pomoc.

Tab.1: Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému - Územné rozdelenie alokácie v EUR v zmysle Regionálnych integrovaných územných stratégií jednotlivých krajov (RIÚS):

Samosprávny kraj Alokácia na kraj
(zdroj EÚ)
Alokácia pre RIÚS
(zdroj EÚ)
Alokácia pre MFO
(zdroj EÚ)
Bratislavský 6 930 000 3 930 000 3 000 000
Trnavský 10 434 056 10 221 556 212 500
Nitriansky 19 000 000 19 000 000 0
Trenčiansky 17 500 000 17 250 000 250 000
Banskobystrický 20 525 000 20 525 000 0
Žilinský 10 705 544 10 705 544 0
Prešovský 18 028 595 15 053 595 2 975 000
Košický 41 763 200 18 275 000 23 488 200
SPOLU 144 886 395 114 960 695 29 925 700

 

Tab.2: Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy  - Územné rozdelenie alokácie v EUR v zmysle Regionálnych integrovaných územných stratégií jednotlivých krajov (RIÚS):

Samosprávny kraj Alokácia na kraj
(zdroj EÚ)
Alokácia pre RIÚS
(zdroj EÚ)
Alokácia pre MFO
(zdroj EÚ)
Bratislavský 1 570 678 0 1 570 678
Trnavský 1 255 450 1 202 750 52 700
Nitriansky 2 872 438 1 296 000 1 576 438
Trenčiansky 2 546 000 2 546 000 0
Banskobystrický 1 796 000 1 796 000 0
Žilinský 9 260 713 257 491 9 003 222
Prešovský 4 901 483 2 308 983 2 592 500
Košický 8 851 939 7 403 500 1 448 439
SPOLU 33 054 700 16 810 723 16 243 977

RIÚS - Regionálna integrovaná územná stratégia, MFO - mestská funkčná oblasť

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Forest Europe
covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood