Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky Banská Bystrica

14-08-2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa lesníckeho zamerania

Riadiaca prax: 10 rokov v lesníctve

Špecifické kritériá a požiadavky: manažérske, riadiace a organizačné schopnosti, znalosti z lesníckej politiky SR, znalosť koncepčných zámerov rozvoja lesného hospodárstva, znalosť problematiky financovania s osobitným zreteľom na lesné hospodárstvo, znalosť súčasných podmienok š. p. Lesy Slovenskej republiky, základné znalosti z lesníckej legislatívy.

Vítaná je:  znalosť cudzieho jazyka, certifikáty a osvedčenia odbornej spôsobilosti.
 

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a výpisom z registra trestov doručte do 28. augusta 2009 na adresu:
Ministerstvo pôdohospodárstva SR, osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov  v znení neskorších predpisov.

Predmetný oznam je dňa 14. augusta 2009 zverejnený v Roľníckych novinách.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood