Facebook Statistics
Značka Kvality

Ministri opäť preskúmali možnosti podpory pre sektor bravčového mäsa, venovali sa aj obchodu a podmienkam pre dovozy

23-02-2022

V pondelok 21.02.2022 sa v Bruseli uskutočnilo zasadnutie Rady ministrov AGRIFISH, na ktorom Slovenskú republiku zastupovala generálna tajomníčka služobného úradu MPRV Zuzana Nouzovská. Slovensko počas rokovania opätovne upozornilo na krízovú situáciu v sektore bravčového mäsa, ktorý už viac ako rok čelí nestabilite a likvidačným cenám. Aktuálne problémy majú výrazný dopad najmä na menších chovateľov, ktorí pri súčasných cenách nedokážu zachovať svoju produkciu.

Slovensko, aj z dôvodu obmedzených rozpočtových možností, vyzvalo Európsku komisiu na prijatie celoeurópskych opatrení, ktoré by prispeli k zmierneniu tlaku na sektor. Z pohľadu Slovenska by prípadná nečinnosť, mohla prispieť k ďalšej koncentrácii chovov, čo by išlo proti cieľom Európskej zelenej dohody a stratégie „Z farmy na stôl“. Komisár Wojciechowski však vo svojom vystúpení uviedol, že Komisia momentálne nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na podporu sektora, pričom neodporučil ani využitie krízovej rezervy. Wojciechowski opätovne ponúkol iba využitie národnej pomoci a opatrení Programu rozvoja vidieka. Situáciou v sektore ošípaných sa bude zaoberať aj skupina na vysokej úrovni, ktorú komisár zvolá v dohľadnom čase.

Delegácie tiež diskutovali o zosúladení cieľov sektorových politík s obchodnou politikou Únie. Generálna tajomníčka konštatovala, že Slovensko rozumie dôležitosti prechodu na udržateľné potravinové systémy a potrebe klásť väčší dôraz na ochranu životného prostredia, to však musí ísť ruka v ruke s bezpečnosťou, dostatkom a dostupnosťou potravín pre našich obyvateľov. Podľa Nouzovskej by tieto ambície nemali viesť ani k zníženiu konkurencieschopnosti európskych poľnohospodárov a zvýšeniu závislosti na dovozoch z tretích krajín. „Nemôžeme dopustiť, aby naše snahy viedli k transferu emisií mimo územie Únie. Prechod na udržateľné systémy musí byť globálnym cieľom, inak bude obeta a snaha jedného kontinentu márna“, doplnila.

Členské štáty si vymenili názory aj na návrh nariadenia Komisie o sprístupňovaní výrobkov spojených s odlesňovaním na trhu EÚ. V tejto súvislosti sa zhodli, že doterajšie uplatňovanie nariadenia o dreve neprispelo k zastaveniu odlesňovania vo svete, preto privítali snahu Komisie o dodatočné sprísnenie podmienok v tejto oblasti. Podľa Slovenska je pri sledovaní fenoménov, akými sú odlesňovanie a degradácia lesov, potrebné sa zamerať na kvantifikovateľné parametre. Tie by mali byť ľahko merateľné, kontrolovateľné a overiteľné rovnako u nás, ako aj v tretích krajinách. Dôležité však bude predísť niekedy až nereálnej administratívnej záťaži súvisiacej s dokazovaním pôvodu a plnením požiadaviek, vyplývajúcich z návrhu nariadenia.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood