Facebook Statistics

Podujatia

Možnosti zmiernenia dopadu klimatických zmien na poľnohospodárov

07-02-2019

Klimatické zmeny sú veľmi aktuálnou témou aj pre poľnohospodárov. Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj uskutoční školenie na uvedenú tému pod názvom – „Možnosti zmiernenia dopadu klimatických zmien na poľnohospodárov pri použití PRV SR 2014 – 2020“.

Školenie sa uskutoční dňa 20.2.2019 v priestoroch Penziónu Grobský dvor v Slovenskom Grobe. Účasť je bezplatná, ale z organizačných dôvodov je nevyhnutná Vaša registrácia.

Bližšie informácie k registrácii a program školenia nájdete v priloženej pozvánke.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood