Facebook Statistics
Značka Kvality

MPRV SR bližšie špecifikuje podmienky, priebeh a spôsob výberu GR PPA – prioritou je transparentnosť celého procesu

23-12-2020

Bratislava, 23. decembra 2020 – Výber kandidátov na pozíciu generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) sa uskutoční dňa 26. januára 2021. Verejnosť bude môcť sledovať výberové rozhovory formou online prenosu na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR).

Uchádzači na post generálneho riaditeľa PPA, ktorí spĺňajú podmienky a kvalifikačné predpoklady musia zaslať žiadosť a požadované doklady do 15.01.2021.

https://mpsr.sk/informacie-a-podmienky-k-vyberu-kandidata-na-funkciu-generalneho-riaditela-podohospodarskej-platobnej-agentury/27---16131/

Do uvedeného termínu je potrebné predložiť aj projekt koncepcie rozvoja PPA, v ktorom kandidáti v písomnej podobe predstavia svoje priority, vízie a manažérske nástroje, ktoré pri vedení PPA plánujú využívať. Po administratívnej kontrole žiadostí a povinných príloh budú uchádzači pozvaní na výberové rozhovory. Pozvanie dostanú uchádzači najmenej 5 pracovných dní pred ich uskutočnením. MPRV SR zverejní dátum, miesto a čas konania výberového rozhovoru aj na webovom sídle ministerstva spolu so zoznamom uchádzačov a informáciou o spôsobe zabezpečenia výberového rozhovoru pre verejnosť formou online prenosu uvedeného výberového rozhovoru.

Verejné výberové rozhovory zrealizuje dňa 26.1.2021 výberová komisia, ktorú zriaďuje a jej členov menuje a odvoláva minister. Výberová komisia bude mať 11 členov a jej predsedom bude štátny tajomník ministerstva. Výberová komisia bude postupovať podľa Rokovacieho poriadku a v súlade s Etickým kódexom výberovej komisie. Vzhľadom na to, že výber kandidátov bude zverejnený online, všetci uchádzači musia udeliť MPRV SR súhlas so spracúvaním osobných údajov.

https://mpsr.sk/informacie-a-podmienky-k-vyberu-kandidata-na-funkciu-generalneho-riaditela-podohospodarskej-platobnej-agentury/27---16131/

Zoznam členov výberovej komisie vrátane ich náhradníkov bude zverejnený 7 dní pred konaním výberových rozhovorov.

„Je našou prioritou zostaviť takú komisiu, ktorá bude garanciou vysokej odbornosti, profesionality, ľudskej poctivosti a transparentnosti. Členov komisie budú tvoriť zástupcovia odbornej verejnosti, akademickej obce, súkromného a verejného sektora, ľudsko-právnych mimovládnych organizácií a ministerstiev. Aby boli členovia komisie na výber kandidátov lepšie pripravení, zúčastnia sa aj na školení k Metodike vedenia výberových rozhovorov na pozície vrcholových manažérov," vyjadril sa štátny tajomník Martin Fecko.

Predpokladaný termín vymenovania vybraného uchádzača do funkcie je 1. február 2021.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood