Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

MPRV SR organizuje odbornú konferenciu „Atraktívnejší vidiek“

20-02-2023

Zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) budú zajtra, 21. februára 2023 vo Zvolene diskutovať spolu so zástupcami samospráv a odborníkmi z oblasti rozvojových politík o možnostiach intenzívnejšej spolupráce aj efektívnejších riešenia pri podpore vidieckych oblastí. Odborná konferencia je prístupná pre širokú verejnosť a bude ju možné sledovať aj online.

,,Na Slovensku existuje mnoho iniciatív a združení, ktoré sa zaoberajú rozvojom vidieckych oblastí, pre naše ministerstvo ide o jednu z prioritných oblastí, regionálnemu rozvoju sa venujú aj kolegovia z ďalších ministerstiev, preto sme sa rozhodli pozrieť na problematiku takpovediac nadrezortne. Naším cieľom bude nájsť efektívne stratégie rozvoja vidieka s ohľadom na jeho obyvateľov, ďalej zjednotiť aktérov a nastaviť spoločné ciele, ktoré budú rešpektovať všetky rezorty. Verím, že táto konferencia je len začiatkom úspešnej realizácie programových a strategických cieľov pre náš vidiek do praxe,“ uviedol štátny tajomník agrorezortu Martin Kováč.

 

Program konferencie

Atraktívnejší vidiek

(21.2.2023, Technická univerzita Zvolen, T.G. Masaryka 24)

 

Konferencia je otvorená pre všetkých, ktorí chcú prispieť a podporovať „Atraktívnejší vidiek“

orgány verejnej moci, akademické a výskumné a inovačné organizácie, stavovské organizácie, občianske združenia, občiansku spoločnosť, podnikateľov, občanov.

09:00 - 09:30 Registrácia

09:30 - 09:50 Otvorenie

09:30 – 09:35 Ing. Martin Kováč, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: Atraktívnejší vidiek – územný, integrovaný a partnerský prístup k rozvoju vidieka

09:35 – 09:40 Mária Behanovská, predsedníčka združenia Vidiecky parlament na Slovensku: Vidiecky pakt Vízia a ciele pre trvalo udržateľný rozvoj vidieka 2023 – 2027

09:40 – 09:45 Mgr. Branislav Tréger, PhD., predseda ZMOS: Živý vidiek – participačný proces

09:45 – 09:50 Prof. Dr. Ing. Jaroslav Šálka, prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť, Technická univerzita Zvolen: Mimoprodukčné funkcie lesov ako príležitosť pre rozvoj vidieka

09:50 - 11:10 - 1. BLOK – Akými reformami naplniť víziu atraktívnejšieho vidieka na Slovensku? Inkluzívne a udržateľné vidiecke spoločenstvá v rámci podpory PRV SR 2014 – 2022 a SP SPP 2023-27

09:50 – 10:10 – JUDr. Marieta Okenková, PhD., VIPA

10:10 – 10:30 – PhDr. Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS: Živý vidiek

10:30 – 10:50 – Ing. Martin Kováč: Pôda - uhlíková a vodná banka krajiny (Špirála nástrojov na podporu nových komlementárnych a synergických efektov s dopadom na klimatické zmeny a životné prostredie v rámci SP SPP v spojitosti s prvkami modrej a zelenej infraštruktúry)

10:50 – 11:10 – Silvia Nanni - pozdrav, Rural Pact Support Office

11:10 – 11:40 DISKUSIA

11:40 – 12:40 Obed

12:40 - 13:00 Coffee Break

13:00 - 14:30  - 2. BLOK – Príklady dobrej praxe a možnosti podpory vidieka

(flexibilné riešenia a spolupráca na všetkých úrovniach s cieľom podpory nových príležitostí pre diverzifikáciu vedeckých ekonomík v rámci SP SPP 2023-27)

13:00 – 13:18 - RNDr. Richard Nikischer Ph.D., Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

13:18 – 13:36 - Mgr. Ingrid Kociánová, MPRV SR: PRV a SPP 2023-27

13:36– 13:54 - Ing. Dušan Velič, DrSc., štátny tajomník Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR): OP Slovensko, regionálne centrá MIRRI

13:54 – 14:12 - Zástupca sekcie Plánu obnovy na Úrade vlády SR

14:12 – 14:30 Mgr. František Morong, Ministerstvo dopravy SR: Organizácia cestovného ruchu - kooperačný formát územnej spolupráce v sektore cestovného ruchu

14:30 – 14:50 DISKUSIA A REFLEXIA

14:50 – 15:20 – 3. BLOK - Zhrnutie konferencie a záver – Ako ďalej pre atraktívnejší vidiek? Hlavné odporúčania: Ing. Martin Kováč, MPRV SR, JUDr. Marieta Okenková, PhD., VIPA, PhDr. Michal Kaliňák, ZMOS

Potreba konať: Vidiecke oblasti vo veľkej miere prispievajú k zlepšeniu klimatických zmien, rekreácii, verejnému zdraviu, bio a kultúrnej rozmanitosti a sociálnemu, hospodárskemu a duchovnému blahobytu. Vidiek si zaslúži úctu všetkých občanov a najmä tých, ktorí sú zodpovední za všetky úrovne moci, vrátane politikov a veľkých podnikov – ciele a priority SP SPP.

V prípade záujmu médií o účasť na konferencii, resp. výstupov z nej, prosíme kontaktujte hovorcu MPRV SR Andreja Wallnera: 0905 808 011


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood